ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool  นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

รหัสทัวร์  JL-L47-JL69_SO COOL_JUN

 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า
 2 สนามบินนาโกย่า – คามิโคจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้
 3 เจแปนแอลป์เส้นทางทาเทยามะ คุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ
   เขื่อนคุโรเบะ- เมืองโทยาม่า
 4 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ
 นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ – ออนเซ็น      
 5  สนามบินนาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ  

สายการบิน JAPAN  AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  35,900.- บาท               
พ.ค.61  19-23,20-24,21-25

มิ.ย.61  2-6,3-7,4-8,9-13,10-14
       11-15,16-22,29-23
 

ทัวร์ญี่ปุ่น  SUPER SNOW ONE PIECE 5D3 N

รหัสทัวร์  LJ-L18-GT-NGO JL01_MAY

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินาโกย่า
2.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมอืงทาคายาม่า-ทวี่า่การอ าเภอเกา่ทาคา ยามา่
[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น ้าแร่
3.เมืองกโุจ-ลานสก ีณ บ๊กกะโนะซาโตะ-ทดลองท าอาหารตวัอย่างลากนุ่า
 เท็นบอช-เรอืโจรสลดั ONE PIECE [**ไมร่วมคา่ขนึ้เรอื Thousand Sunny]      
4 ฟารม์สตอเบอรี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ 
5 สนามบนินาโกยา่-กรุงเทพฯ

สายการบิน JAPAN  AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 37,991 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ค.61 08-12,15-1,22-26 
ทัวร์ญี่ปุ่น  JAPAN ALPS 5D3Nซุปตาร์ มหาชน

 รหัสทัวร์  XJ-L197-XJ39_JAPAN_MAY


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโต้
 ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
3.สายอัลไพน์ทาเทยาม่า -เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5.สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง


สายการบินTHAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 20-24,21-25,22-26,23-27,24-28   
25-29,26-30,27เม.ย.61-01 พ.ค.
28เม.ย.61-02 พ.ค,29เม.ย.61-03 พ.ค 
30 เม.ย.61-04พ.ค.61  

พ.ค.61 01-05,02-06,03-07,04-08   
05-09,07-11,08-12,10-14   

ทัวร์ ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA FLOWER 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L18-KIX XJ12_TAK_JUN


1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
2.เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3.บ๊กกะโนะซาโตะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
4.เมืองนารา-วัดโทไดจิ-DOTON PLAZA-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
5.สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ


สายการบินTHAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 29,991 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  9-13,16-20,23-27,25-29,26-30
มิ.ย.61  6-10,13-17
ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ51-OSA TAK TYO_SEP

1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ-ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา
วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
5.สนามบินดอนเมือง


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61     11-15,12-16,23-27,24-28,25-29,29พ.ค.-2มิ.ย.,30พ.ค.-3มิ.ย.
                31พ.ค.-4มิ.ย.
ก.ย.61     26-30,27ก.ย.-1ต.ค.,28ก.ย.-2ต.ค.29ก.ย.-3ต.ค. 


ทัวร์ ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA SAKURA 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-KIX XJ09_MAY

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
 2.เมืองเกียวโต-วัดกินคะคุจิ[วัดเงิน]-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ NABANA NO SATO
[ชมการแสดงไฟ]
3.เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองคานาซาว่า-ปราสาทคานาซาว่า
 4.เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ-DOTON PLAZA-ช้อปปิ้งชินไซบาชิสนามบินคันไซ
5.สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

สายการบินTHAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 24,911 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61 20-24,28 เม.ย.-02 พ.ค. 61
พ.ค.61 1-5

ทัวร์ญี่ปุ่น  ALPS 6D4Nซุปตาร์ อมยิ้ม

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ41_ALPS SMILINGLY_MAY


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า
 เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
3.สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ 
 เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
4.ปราสาทมัตสึโมโต้ – สะพานคัปปาบาชิ – เมืองนาโกย่า
 ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
5.เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ
 ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ดิวตี้ฟรี – สนามบินคันไซ
6.สนามบินดอนเมือง


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61 20-25,21-26,22-27,23-28  
27เม.ย.-02 พ.ค.,28เม.ย.-03 พ.ค.
29เม.ย.-04 พ.ค.61  

พ.ค.61 02-07,03-08,04-09 
05-10,07-12,10-15   


 

ทัวร์ญี่ปุ่น   EASY SAY HI SNOW WALL

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ JL-L90-SAY HI SNOW_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นาโกย่า-ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 ทาคายาม่า -ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ-เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET-ท่าอากาศยานชุบุ
 (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
10 – 14,23 – 27 พ..ค.61  39900.-
06 – 10    มิ.ย.61  37900.- 


 

ทัวร์ TAKAYAMA JAPAN ALPS ลั้นลา 6D4N

รหัสทัวร์  XJ-L18-GT-KIX XJ06_MAY


1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
2.เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคินคาคุจิ
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
3.เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
4.เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขื่อนคุโรเบะ-กำแพงหิมะ-เมืองกิฟุ      
5.เมืองนารา-วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
6.สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ


สายการบินTHAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น  36,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  17-22,20-25,24-29,26เม.ย-1พ.ค.61
พ.ค.61  1-6,4-9,8-13,10-15   


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

119 คน

 สถิติเมื่อวาน

968 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33082 คน

151629 คน

3115512 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official