ราชรัฐอันดอร์รา
Principality of Andorra
 
                  ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนเทือกเขา Pyrenees ระหว่างประเทศฝรั่งเศส (ทางทิศเหนือ)และสเปน (ทางทิศใต้) ที่ระดับความสูงระหว่าง 838 - 2,946 เมตร

พื้นที่ 468 ตารางกิโลเมตร หรือ 185 ตารางไมล์

เมืองหลวง Andorra la Vella (อันดอร์รา ลา เวลลา)

ประชากร 82,000 คน
ประกอบด้วยเชื้อชาติต่าง ๆ ดังนี้
อันดอร์รา (Andorran) (22.2 %)
สเปน( 44.4%)
โปรตุเกส (10.7%)
ฝรั่งเศส (6.8%)
อื่น ๆ ( 6.6 %)

ภาษา ภาษาราชการ คือ คาตาลัน (Catalan) แต่มีการใช้ภาษาสเปนและฝรั่งเศสอย่างแพร่หลาย

ศาสนา ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 92% และ โปรเตสแตนท์ 0.5 %

สกุลเงิน ไม่มีสกุลเงินของตนเอง แต่ใช้เงินยูโรเป็นหลัก

ระบบการเมือง รัฐธรรมนูญราชรัฐอันดอร์รา ปี ค.ศ.1993 กำหนดให้ราชรัฐอันดอร์ราปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียว โดยมีประมุขร่วม (Parliamentary Co-Principality) คือพระราชาคณะ (Bishop) แห่งเมือง Urgell ของสเปน และประธานาธิบดีฝรั่งเศส โดยประมุขทั้งสองเป็นประมุขในทางสัญลักษณ์เท่านั้น โดยมีผู้แทนของตนอยู่ในราชรัฐอันดอร์รา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า Vegeur
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 9 คน
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า 28 คน และไม่เกิน 42 คน ปัจจุบันมี 28 คน และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ฝ่ายตุลาการ ใช้ระบบกฎหมายอิงตามแบบสเปนและฝรั่งเศส โดยอำนาจฝ่ายตุลาการดำเนินการโดย Battlles (Magistrates) ทั้งนี้ ศาลมี 3 ระดับ คือ Tribunal of Judges (Tribunal de Batlles), Tribunal of the Courts (Tribunal de Corts) และ Supreme Court of Justice (Tribunal Superior de Justicia)
เขตการปกครอง แบ่งเป็น 7 เขต (parish หรือ parraquia/parroquies) คือ Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Ordino, La Massana,
Sant Julia de Loria และ Escaldes-Engordany

ประมุขร่วมสาธุคุณ Joan Enric Vives Sicilia กับ นาย Nicolas Sarkozy
ผู้แทนประมุข หรือ Vegeur ของฝ่ายสเปน คือนาย Nemesi Marqu?s Oste และของฝ่ายฝรั่งเศส คือนาย Christian Fr?mont

นายกรัฐมนตรี นายจูเม บาร์ตูเมอู กาซานี (Jaume Bartumeu Cassany)
(ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2552)

รมว. กต. นายฆาเบียร์ เอสปอต มิโร (Xavier Espot Miro)

ชาวแอนดอร์รัน (Andorran) มีอายุเฉลี่ยยืนยาวมากที่สุดในโลก คือ 83.5 ปี (ข้อมูลปี 2550)
 
ประวัติศาสตร์และความเป็นมา นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดินแดนที่เป็นราชรัฐอันดอร์ราในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมต่าง ๆ อาทิ Franks, Visigoths และอาหรับ ในสมัยของกษัตริย์ Charlemagne ของฝรั่งเศส ในปลายศตวรรษที่ 9 ได้มีการจัดตั้ง เขตปกครองในเทือกเขาพีรีนิส ซึ่งรวมเขตอันดอร์ราขึ้นภายใต้ชื่อ Marca Hispanica ต่อมาเชื่อกันว่ากษัตริย์ Charlemagne ยอมให้อันดอร์รามีอิสรภาพโดยเอกสารชื่อ Carta de Fundacio d? Andorra แต่หลังจากกษัตริย์ Charlemagne สิ้นพระชนม์ อันดอร์รากลับตกไปอยู่ใต้อำนาจของ Count of Urgell ซึ่งต่อมาได้ยินยอมยกดินแดนให้ Bishop of Urgell ในปีค.ศ.1113 ซึ่งได้สืบทอดสิทธิและเป็นเจ้าของเหนือดินแดนนี้เรื่อยมาในนามของ Church of Urgell ในปี ค.ศ.1159 มีการสู้รบแย่งชิงดินแดนระหว่าง Church of Urgell กับ Count of Foix จนถึงปี
ค.ศ. 1278 จึงได้มีการลงนามระหว่าง Church of Urgell และ Count of Foix (Roger Bernard) ในสนธิสัญญา Pariatges อันมีผลให้ราชรัฐอันดอร์ราเป็นดินแดนที่มีสถานะเป็นราชรัฐร่วม (coprincipality) ระหว่าง Church of Urgell และ Count of Foix โดย Bishop of Urgell ได้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน และ Count of Foix มีอำนาจด้านการเมือง การศาล และการทหาร ต่อมา Count of Foix ได้สมรสกับ Viscount of Bearn รัชทายาทแห่งแคว้น Navarre ผู้นำฝรั่งเศสจึงได้สืบทอดการปกครองดังกล่าวจนถึงสมัยของ Henry IV ซึ่งดำรงตำแหน่ง Count of Foix ที่ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ดังนั้น อันดอร์ราจึงกลายเป็นราชรัฐร่วมระหว่าง Church of Urgell ของสเปนกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1419 Church of Urgell และฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบันแก่ Council of the Land ในการจัดตั้ง General Council หรือรัฐสภาของราชรัฐอันดอร์ราในปัจจุบันระหว่างปี ค.ศ. 1866-68 Church of Urgell และฝรั่งเศสได้ประกาศ Nova Reforma (New Reform) เป็นแนวทางในการจัดระบบการเมืองและการบริหารในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และเริ่มยุคของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ วันที่ 15 มกราคม
ค.ศ.1981 Church of Urgell และฝรั่งเศสได้ออกกฤษฎีกาจัดตั้ง ระบบการปกครองราชรัฐอันดอร์ราใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1993 ได้มีการลงประชามติให้ราชรัฐอันดอร์รามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญปกครองฉบับแรก (ซึ่งฝรั่งเศสและสเปนได้ยกร่างร่วมกัน) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
ค.ศ.1993 รัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดให้อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร แบ่งแยกอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติออกจากกัน และยังคงมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและ Bishop of Urgell แห่งสเปน ดำรงตำแหน่งประมุขร่วมกัน

สถาบันการปกครอง
- The Co-Princes ในปัจจุบันประมุขรัฐร่วมของราชรัฐอันดอร์รา คือ Joan Enric Vives Sicilia ในตำแหน่ง Bishop of Urgell (ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546) และ Nicolas Sarkozy ประธานาธิบดีฝรั่งเศส (ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 16พฤษภาคม 2550) ตำแหน่งประมุขรัฐร่วมเป็นสัญลักษณ์และการรับรองความต่อเนื่องของ ความเป็นอิสระของราชรัฐอันดอร์รา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประมุขรัฐร่วมมีอำนาจกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จัดให้มีการแสดงประชามติตามข้อเรียกร้องของหัวหน้าคณะรัฐบาลและรัฐสภา ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย การยุบสภา การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำ ราชรัฐอันดอร์รา การลงนามประกาศใช้กฎหมายและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่ระบุในรัฐธรรมนูญ

- Consell General de las Valls หรือ The General Council of the Valleys เป็นรัฐสภาแบบสภาเดียว ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก (Consellers Generals) จำนวน 28 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของทั้ง 7 เขตการปกครอง และที่เหลือมาจากการเลือกตั้งตามสัดส่วนของเขตการเลือกตั้งทั้งหมด สมาชิกฯ ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี มีอำนาจทางนิติบัญญัติ การรับรองงบประมาณ
การเสนอและควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาล

- The Government คณะรัฐมนตรีดำเนินนโยบายภายในและนโยบายต่างประเทศ ปกครองเขตต่าง ๆ ของประเทศและบัญญัติกฎหมาย ในแต่ละปีรัฐบาลจะจัดเตรียม งบประมาณและเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีปัจจุบันมีจำนวน 12 คน

- The Communes ราชรัฐอันดอร์ราแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 เขต (parishes) คือCanillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julia de Loriaและ Escaldes-Engordany แต่ละเขตจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี
จากรัฐบาล และสามารถดำเนินการด้านงบประมาณและดำเนินนโยบายของเขตได้ อย่างเป็นอิสระ

การเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2552 จากผลการเลือกตั้ง พรรค Social Democratic Party (PS) ภายใต้การนำของนาย Juame Bartumeu Cassany ได้คะแนน 45.03%
ได้ 14 ที่นั่งในสภา (จากจำนวนทั้งสิ้น 28 คน) รองลงมา คือพรรค Reformist Coalition ด้ 11 ที่นั่ง และจากพรรค Andorra for Change ได้ 3 ที่นั่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชรัฐอันดอร์ราแล้ว 80 ประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น

ราชรัฐอันดอร์ราได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 184 ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.1993 และเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิ สภายุโรป (Council of Europe) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe : OSCE) องค์การด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) เป็นต้น


คณะรัฐมนตรีราชรัฐอันดอร์รา
Head of State (Co-Prince) : Joan Enric VIVES i SICILIA, Bishop
Head of State (Co-Prince) : Nicolas SARKOZY
Head of Government : Jaume BARTUMEU Cassany
Min. of Economy & Finance Pere LOPEZ Agras
Min. of Education, Culture, & Youth Susanna VELA Palomares
Min. of Foreign Affairs & Institutional Relations Xavier ESPOT Miro
Min. of Health, Welfare, & Labor Cristina RODRIGUEZ Galan
Min. of Interior Victor NAUDI Zamora
Min. of Territorial Planning, Environment, & Agriculture Vicenc ALAY Ferrer
 
สภาวะทั่วไปทางเศรษฐกิจ ราชรัฐอันดอร์ราเป็นรัฐปลอดภาษี มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว (ซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณปีละ 11.6 ล้านคนและทำรายได้เป็นสัดส่วน 80% ของ GDP) การธนาคาร (tax haven) และด้านอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากภาคอุตสาหกรรมมีไม่มาก

ภาคการผลิตที่สำคัญ คือ บุหรี่ ซิการ์ เครื่องเรือน การที่อันดอร์ร่ามีพื้นที่เเพาะปลูกเพียงร้อบละ 2 ของพื้นที่ทั้งหมดทำให้ภาคเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ (แกะ) การทำป่าไม้และปลูกยาสูบได้รับความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ

ราชรัฐอันดอร์รามีทรัพยากรธรรมชาติไม่มากนัก อาทิ น้ำแร่ ป่าไม้ แร่เหล็ก ตะกั่ว และสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้มากพอเป็นสินค้าออกสำคัญ

ในด้านการค้าระหว่างประเทศ (ปี 2551)
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องเสียง ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เฟอร์นิเจอร์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สเปน ฝรั่งเศส
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และไฟฟ้า
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สเปน ฝรั่งเศส

ราชรัฐอันดอร์ราลงนามในความตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1990 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1991 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้มีการก่อตั้งสหภาพศุลกากรสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้มีการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการ แต่ยังรักษาระบบการค้าสำหรับสินค้าเกษตรกับประเทศที่สามไว้ตามเดิม

ดัชนีทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญ (2551) ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP (PPP) 2.77 พันล้าน USD
- รายได้ประชาชาติต่อหัว 38,800 USD
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.5 %
- อัตราเงินเฟ้อ 3.2 %

 
ความสัมพันธ์ทางการทูต ราชรัฐอันดอร์ราและไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 โดยฝ่ายไทยได้แต่งตั้งให้
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์ราอีกตำแหน่งหนึ่ง ในขณะที่ ราชรัฐอันดอร์รา ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ใด

ความสัมพันธ์ทางการค้า (ปี 2552)

ในภาพรวมไทยกับอันดอร์รายังมีไม่มากนัก โดยมีมูลค่าการค้ารวม 3.86 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.44 ล้าน USD นำเข้า 3.42 ล้าน USD ไทยขาดดุล 2.99 ล้าน USD

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย รองเท้าและชิ้นส่วน อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก แผนวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้านำเข้าที่สำคัญของไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน สัตว์น้ำสดแช่เย็น/แช่แข็ง สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แผนวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า ตลาดราชรัฐอันดอร์ราเป็นตลาดขนาดเล็ก ซึ่งภาครัฐและเอกชนของไทยยังขาดข้อมูลด้านการตลาด

การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอันดอร์รามาไทย 108 คน (ม.ค.-ก.ย. 2009)
คนไทยในอันดอร์รา มีคนไทยอาศัยอยู่ในอันดอร์ราจำนวน 1 คน
 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

655 คน

 สถิติเมื่อวาน

1758 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27843 คน

229880 คน

3193763 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official