สาธารณรัฐคิริบาส
Republic of Kiribati
 
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง บริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่กึ่งกลางระหว่างฮาวายและออสเตรเลีย
พื้นที่ 811 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 1 เกาะและหินปะการังขนาดเล็ก 32 เกาะ มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 3,550,000 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงตาระวา (Tarawa) มีประชากรประมาณ 30,000 คน
ภูมิประเทศ หมู่เกาะล้อมรอบด้วยแนวหินปะการังและแนวหินโสโครกที่กว้างใหญ่
ภูมิอากาศ เขตร้อนแถบทะเลเส้นศูนย์สูตร
ประชากร 100,798 คน (กรกฎาคม 2547)
เชื้อชาติ ไมโครนีเซีย (Micronesian) ร้อยละ 98
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 53 และนิกายคีรีบาสโปรแตนแตนท์ร้อยละ 39
ภาษา อังกฤษ (ภาษาทางการ) และภาษาพื้นเมือง Gilbertese / I-Kiribati
หน่วยเงินตรา ดอลลาร์ออสเตรเลีย
วันประกาศเอกราช ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อ 12 กรกฎาคม 2522 (ค.ศ. 1979)
GDP 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP per capita 673 ดอลลาร์สหรัฐ
Real GDP Growth ร้อยละ 0.3 (2548)
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เนื้อมะพร้าวแห้ง ปลา
สินค้าส่งออก เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าว ปลาสวยงาม สาหร่ายทะเล
ตลาดส่งออก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ไทย
สินค้านำเข้า อาหาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้าอุตสาหกรรม น้ำมัน
ตลาดนำเข้า ออสเตรเลีย ฟิจิ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

วันชาติ12 กรกฎาคม (ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี 2522)
การเมืองการปกครอง

ระบบรัฐสภา รัฐสภาเดี่ยว เรียกว่า “Maneaba” ประกอบด้วยสมาชิก 42 คน (ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง 40 คน ผู้แทนของเกาะ Banaba 1 คน และอัยการสูงสุด 1 คน) มีวาระ 4 ปี

ประมุขรัฐ ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้ารัฐบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน (รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี) มีวาระสมัยละ 4 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ 3 สมัย

คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี อัยการสูงสุด และคณะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 8 คน ซึ่งประธานาธิบดีจะคัดเลือกจากสมาชิกรัฐสภา

คณะรัฐบาล ประธานาธิบดี H.E. The Hon. Anote Tong (ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2546)

รองประธานาธิบดี H.E. The Hon. Teima Onorio

รัฐมนตรีต่างประเทศ H.E. The Hon. Anote Tong

ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วยศาลสูง ศาลอุทธรณ์ และศาลแขวง โดย
ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาทุกระดับ

การเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2545 ครั้งต่อไปปี 2549


สถานการณ์ทางการเมือง
ประธานาธิบดี Anote Tong มาจากพรรคเสียงข้างน้อย แต่สามารถทำงานร่วมกับพรรคเสียงข้างมากได้อย่างราบรื่น ปัญหาสำคัญของรัฐบาลในปัจจุบันคือการสร้างงานให้แก่ประชากร และแก้ปัญหาการขาดทุนของสายการบิน Air Kiribati
นอกจากนี้ ชาวเกาะ Banaba มีความพยายามจะแยกตัวเป็นรัฐภายใต้ความคุ้มครองของฟิจิ เนื่องจากเกาะ Banaba ถูกรัฐบาลใช้พื้นที่ในการทำเหมืองแร่ฟอสเฟต ประชากรส่วนใหญ่จึงได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะ Rabi ของฟิจิในช่วงทศวรรษที่ 1940 และรู้สึกพึงพอใจกับสิทธิของการเป็นพลเมืองฟิจิ รัฐบาลคีรีบาสได้เจรจากับชาว Banaba โดยได้ปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้มีผู้แทน Banaba เป็นสมาชิกรัฐสภา 1 ที่นั่ง และจะมอบที่ดินซึ่งรัฐบาลใช้ในการทำเหมืองแร่ฟอสเฟตคืนให้แก่ชาว Banaba อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ในเกาะนี้เพียง 200-300 คน
เศรษฐกิจ

คีรีบาสถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก มีรายได้ประชาชาติต่อหัวต่ำกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐ คีรีบาสเคยมีรายได้มหาศาลจากการส่งออกฟอสเฟตจากเกาะ Banaba ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และเป็นร้อยละ 50 ของงบประมาณรัฐบาล อย่างไรก็ตามฟอสเฟตได้หมดลงในปี 2522 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัวลดลงกว่าครึ่งหนึ่งระหว่างปี 2522-2524ปัจจุบัน เศรษฐกิจของคีรีบาสขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยจาก The Revenue Equalization Reserve Fund ซึ่งเป็นเงินที่คีรีบาสสะสมจากการส่งออกฟอสเฟต มีมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และรัฐบาลบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คีรีบาสยังมีรายได้จากการให้สัมปะทานประมง และจากแรงงานคีรีบาสนอกประเทศ รวมทั้งความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการท่องเที่ยว ด้วยลักษณะภูมิประเทศและข้อจำกัดในการเพาะปลูก ทำให้คีรีบาสต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแทบทุกชนิด
อย่างไรก็ตาม คีรีบาสมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงสามารถพึ่งพารายได้จากการออกใบอนุญาตสัมปะทานประมงแก่ประเทศต่าง ๆ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐฯ ซึ่งทำรายได้เข้าประเทศถึงปีละ 20 – 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าคีรีบาสจะต้องสูญเสียรายได้นับล้านดอลลาร์สหรัฐจากเรือประมงที่จับปลาโดยผิดกฎหมายด้วยก็ตาม ปลาส่วนใหญ่ที่จับจากน่านน้ำคีรีบาสจะถูกส่งเข้าแปรรูปที่โรงงานในประเทศไทยและเปอร์โตริโก และปลาคุณภาพดีบางส่วนจะถูกส่งไปยังตลาดออสเตรเลียและญี่ปุ่น
นอกจากนี้ คีรีบาสยังมีรายได้จากเงินช่วยเหลือประมาณปีละ 15 – 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และไต้หวัน เงินที่ส่งมาจากแรงงานชาวคีรีบาสที่อาศัยอยู่ต่างประเทศอีกประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 5-10 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นักท่องเที่ยวเดินทางไปคีรีบาสราว 3,000-4,000 คนต่อปี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ สมรภูมิรบสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเกาะ Millennium ซึ่งตั้งอยู่ที่เส้นแบ่งเวลาสากล และเป็นจุดแรกของโลกที่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐฯ มักเดินทางไปตกปลาและดำน้ำที่เกาะ Christmas ของคีรีบาส เนื่องจากมีเที่ยวบินจากโฮโนลูลู 1 เที่ยวต่อสัปดาห์
สินค้าส่งออกสำคัญของคีรีบาส คือ เนื้อมะพร้าวแห้ง มีมูลค่า 2 ใน 3 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ปัจจุบันคีรีบาสส่งมะพร้าวแห้งไปแปรรูปที่บังกลาเทศ และมีแผนจะสร้างโรงงานแปรรูปของตนเองที่กรุงตาระวา สินค้าส่งออกอื่น ๆ ได้แก่ ปลาสวยงาม หูฉลาม และสาหร่ายทะเล
การคมนาคมขนส่งยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของคีรีบาส ปัจจุบันคีรีบาสใช้สายการบิน Air Nauru ในการเดินทางระหว่างประเทศ และสายการบิน Air Kiribati ในการเดินทางระหว่างกรุงตาระวากับเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะกิลเบิร์ท สำหรับการเดินทางระหว่างหมู่เกาะไลน์และหมู่เกาะกิลเบิร์ททางอากาศจำเป็นต้องเดินทางผ่านฮาวายและฟิจิหรือหมู่เกาะมาร์แชลล์เท่านั้น นอกจากนี้ การสื่อสารยังมีอัตราแพงและไม่สะดวก คีรีบาสถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีค่าบริการอินเตอร์เน็ตแพงที่สุดในโลก

สถิติการค้าไทย-คีรีบาส (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปี มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า
2544(2001) 10.5 0.1 10.4 -10.3
2545(2002) 6.5 0.3 6.2 -5.9
2546(2003) 1.9 0.5 1.4 -0.9
2547(2004) 1.9 0.9 1 -0.1
2548(2005)ม.ค.-เม.ย. 0.5 0.5 0 0.5
2549 (2006) 17.3 5.4 11.9 -6.5
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คีรีบาสมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฟิจิ รวมทั้งเป็นประเทศหนึ่งในแปซิฟิกใต้ที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน
ความสัมพันธ์กับไทย
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคีรีบาสเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 การค้าระหว่างไทยกับคีรีบาส อยู่ในอัตราที่ไม่สูงมาก ในปี 2547 มีมูลค่าประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกข้าวสาลี อาหารสำเร็จรูป ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังคีรีบาส มูลค่าประมาณ 9 แสนดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าสัตว์น้ำมูลค่าประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

955 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43827 คน

325189 คน

3289072 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official