ทัวร์ SHOCK PRICE CHONGQING WULONG  3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L18-GT-CKG FD03_AUG


1.ดอนเมือง-ฉงชิ่ง-อู่หลง-เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
OPTION : ชมโชว์ IMPRESSION WULONG 
**หมายเหตุรายการ OPTION ดังกล่าวหากลูกค้าสนใจกรุณาติดต่อไกด์ท้องถิ่น
 รายการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม**
2.อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ระเบียงกระจก-อู่หลง-ฉงชิ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า
OPTION : ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง,วัดหลั่วฮั่น, สุกี้หม้อไฟ
**หมายเหตุรายการ OPTION ดังกล่าวหากลูกค้าสนใจกรุณาติดต่อไกด์ท้องถิ่น
 รายการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม*
3.ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ร้านยางพารา-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-ดอนเมือง


สายการบิน  AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,991 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  19-21
พ.ค.61  3-5,11-13,19-21,27-29
มิ.ย.61  1-3,7-9,16-18,22-24
ส.ค.61 11-13,25-27,30ส.ค-1ก.ย.61
ก.ย.61 6-8,13-15,22-24 

ทัวร์ ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์
รหัสทัวร์ WE-L18-GT-CKG WE07_DEC
1.กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านฉือชีโข่ว-อู่หลง
2.เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-อุทยานหลุมฟ้า(รมรถแบตเตอรี่)
ระเบียง-อู่หลง-ฉงชิ่ง
3.หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI SMAIL
ราคาเริ่มต้น 13,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   1-3,8-10,15-17,22-24,29 มิ.ย - 01 ก.ค.
ก.ค.61    6-8,26-28
ส.ค.61    17-19,26-28
ก.ย.61    1-3,15-17,22-24,
ต.ค.61    13-15,26-28
พ.ย.61   2-4,16-18,23-25
ธ.ค.61   14-16,21-23

 

ทัวร์ ฉงชิ่ง อลังการผาหินแกะสลักต้าจู๋   3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ WE-L18-GT-CKG WE05_JUN

1.กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว
2.ผาหินแกะสลักต้าจู๋(มรดกโลก)-ฉงชิ่ง-หงหยาต้ง
3.เมืองโบราณฉือชีโข่ว-เจียฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพ

สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 15,991 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  25-27
มิ.ย.61  1-3,8-10,15-17,22-27,29มิ.ย-1ก.ค.61 

ทัวร์ ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง  5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ WE-L18-GT-CKG WE03_JUN


1.กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
2.อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้วอู่หลง
ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
3.ถ้ำฝูหยงต้ง-ฉงชิ่ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
4.ฉงชิ่ง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง
ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
5.หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 22,991 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  20-24
พ.ค.61  9-13,16-20,23-27
มิ.ย.61  13-17,20-24 

ทัวร์ ฉงชิ่ง  ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ WE-L18-GT-CKG WE01_AUG

1.กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ขึ้นเรือสำราญ
2.ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ
3.ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา
4.เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ไม่รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง-ฉงชิ่ง
5.สวนเอ๋อหลิง-ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen-นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ-หงหยาต้ง
6.ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนเจียงฟ่างเปย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 29,991 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  27 ก.ค. -  01 ส.ค 61
ส.ค.61  10-15 

ทัวร์ ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว 

รหัสทัวร์ WE-L18-GT-CKG WE02_JUN

1.กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ขึ้นเรือสำราญ
2.ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ
3.ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา
4.เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง-ฉงชิ่ง
5.ฉงชิ่ง-ต้าจู่-ผาหินแกะสลักต้าจู๋(รวมรถแบตเตอรี่)-ต้าจู่-ฉงชิ่ง
6.ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 35,991 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  8-13
มิ.ย.61  5-10 

ทัวร์  ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์  ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ WE-L104-SHWECKG7_JUN

1.กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 11.05-15.15)-อู่หลง
2.อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
3.อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
4.ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง
5.อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 25-29
พ.ค.61  9-13,25-29
มิ.ย.61  6-10,20-24
 

ทัวร์ อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ FD-L115-FD556-553_DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน    
2.เม่าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ฉวนจูซื่อ
3.ฉวนจูซื่อ – เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมา)
4.จิ่วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู
5.เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ
  ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก     
6.เฉินตู – ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – ฉงชิ่ง
หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว – กรุงเทพฯ

สายการบิน  AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  6-11, 8-13, 12-17, 13-18
   15-20, 20-25

ต.ค.61   11-16, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21
  18-23, 20-25, 22-27, 25-30

พ.ย.61  7-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26
  24-29 ,28 พ.ย.-3 ธ.ค.

ธ.ค.61  12-17, 19-24

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2453 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40283 คน

321645 คน

3285528 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official