สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
The Syrian Arab Republic
 
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทิศเหนือติดตุรกี ทิศใต้ติดจอร์แดน ทิศตะวันออกติดอิรัก ทิศตะวันตกติดเลบานอน อิสราเอลและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

พื้นที่ 185,180 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงดามัสกัส (Damascus)

ภูมิอากาศ ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนอากาศชื้น ตอนกลางและทางตะวันออกมีอุณหภูมิสูงในหน้าร้อนถึง 43 องศาเซลเซียส ในหน้าหนาวมีอากาศที่พอเหมาะ มีความหนาวเย็นในบางครั้ง ทางเหนือมีฝนตกจำนวนมาก

จำนวนประชากร 21.2 ล้านคน (บวกอีก 40,000 ในพื้นที่ของราบสูงโกลาน ซึ่งของจำนวน นั้น 20,000 เป็นอาหรับ (18,000 Druze และ 2,000 Alawites) และอีก 20,000 ชาวอิสราเอลในนิคมชาวยิว – กค. 2546)

เชื้อชาติ อาหรับร้อยละ 90.3 เคอร์ดส์ อาร์เมเนียน และอื่น ๆ ร้อยละ 9.7

ภาษา อาหรับเป็นภาษาราชการ ฝรั่งเศส อังกฤษ ใช้กันอย่างกว้างขวาง

ศาสนา มุสลิม (สุหนี่) ร้อยละ 74 Alawite, ดรูซและมุสลิมนิกายอื่น ๆ ร้อยละ 16 คริสเตียนร้อยละ 10

วันชาติ 17 เมษายน 2589

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ซีเรีย 10 มกราคม 2499

เวลา ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง
การเมืองการปกครอง

รูปแบบการปกครอง แบบสาธารณรัฐภายใต้การปกครองโดยทหาร (นับแต่ปี ค.ศ.1963) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ เลือกตั้งคราวละ 7 ปี มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

ประมุขของรัฐ Bashar al-ASAD (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2543)

หัวหน้าฝ่ายบริหาร นาย Mustafa Mohammed Miro (นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2543)

รัฐมนตรีต่างประเทศ นาย Walid Al-Mualem

สถาบันทางการเมือง

ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สมัชชาประชาชน (People’s Council or Majlis al-shaab)มีสมาชิก 250 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ฝ่ายตุลาการ ระบบกฎหมายตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมาย อิสลาม และศาลพลเรือน มีศาลพิเศษทางศาสนา, ไม่ยอมรับการบังคับคดีของศาลระหว่างประเทศ มี 3 ศาล ได้แก่ ศาลสูงสุด(Supreme Constritutional Court) ศาลสูง (High Judicial Court)และศาลความมั่นคงแห่งรัฐ (State Security Court)

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

- ซีเรียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1946 ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 พันเอก Hafez al – Assad ได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจปกครองประเทศ และในปี ค.ศ. 1971 ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของซีเรียจนถึงอสัญกรรมเมื่อมิถุนายน 2543 เดือนต่อมา บุตรชายของอดีตประธานาธิบดี Dr. Bashar Al-Assad ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของซีเรีย
- ซีเรียเป็นประเทศค่อนข้างปิด โดยเฉพาะในสมัยของประธานาธิบดี Hafez al- Assad เป็นประเทศนิยมอาหรับและมีนโยบายต่อต้านตะวันตก และอิสราเอล นอกจากนั้น ซีเรียมีอิทธิพลต่อเลบานอนในด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ทำให้การเจรจาใด ๆ ระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเจรจาระหว่างซีเรียกับอิสราเอลด้วย
- อย่างไรก็ดี การทีนาย Bashar ได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตกทำให้เห็นความสัมคัญของการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ และเห็นความจำเป็นต้องเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุน และความช่วยเหลือ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพกับอิสราเอลนาย Bashar คงยึดมั่นนโยบายของบิดา สำหรับความสัมพันธ์กับเลบานอน การถอนกองกำลังอิสราเอลออกจากเลบานอนตอนใต้ฯ เมื่อต้นปี 2543 ได้สร้างแรงกดดันให้ซีเรียทบทวนและพิจารณาความจำเป็นและเหตุผลของการคงกองกำลังของตนประมาณ30,000 นายที่นั่น ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการลดจำนวนไปบ้างแล้ว

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
- ซีเรียมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาหรับเป็นสำคัญ นอกจากนั้น การที่ซีเรียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ทำให้ซีเรียมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสในระดับหนึ่ง แต่ไม่แน่นแฟ้นเท่าความสัมพันธ์ที่เลบานอนมีกับฝรั่งเศส

เศรษฐกิจการค้า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 50.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (2551)

อัตราการขยายทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.1% (2551)

ทรัพยากรธรรมชาติ ปิโตรเลียม ฟอสเฟต โครเมียม แมงกานีส แอสฟัลต์ แร่เหล็ก หินเกลือ หินอ่อน และยิปซั่ม

อุตสาหกรรม ปิโตรเลียม สิ่งทอ อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ยาสูบ Phosphate rock mining

ความช่วยเหลือ รับความช่วยเหลือ 199 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (2540)
สินค้าออกที่สำคัญ ปิโตรเลียม ผักและผลไม้ เส้นใย phosphate เสื้อผ้า เนื้อสัตว์

สินค้าเข้าที่สำคัญ เครื่องจักร อาหาร อุปกรณ์ขนส่ง ยา กระดาษ โลหะ

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส ซาอุดีอาระเบีย เยอรมัน ตุรกี จีน อิรัก

สกุลเงิน ซีเรียปอนด์ (Syrian Pound)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ1.36 Syrian Pounds (ธันวาคม 2552)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

ด้านการเมือง

- ไทยกับซีเรียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2499 (ค.ศ. 1956) ยังมิได้จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศแต่ไทยมีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำซีเรีย ได้แก่นาย Raymond Kalpakji ซึ่งดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำซีเรียตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2531 (ค.ศ. 1988) ส่วนซีเรียก็มีกงสุลกิตติมศักดิ์ซีเรียประจำประเทศไทย ได้แก่ นาย Imad Khoudari

ด้านเศรษฐกิจ
- มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับซีเรียอยู่ในระดับปานกลาง มูลค่าการค้าปี 2551 เท่ากับ 167.68 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับซีเรียเป็นส่วนใหญ่สินค้าที่ไทยส่งออกไปซีเรียที่สำคัญ ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน ยางพารา ผลิตภัณฑ์พลาสติก ข้าว เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากซีเรียที่สำคัญ ได้แก่ ด้ายและเส้นใย พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมพิเศษ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กาแฟ ชา เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์


ผู้แทนทางการทูต
ฝ่ายไทย

เดิมไทยมอบหมายให้เอกอัครราชทูตประจำซาอุดีอาระเบียดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตซีเรีย โดยอุปทูตฯ สอท. ณ กรุงริยาด ได้แก่ นายอำนวย ถาวรวงศ์
Royal Thai Embassy
Diplomatic Quarter
Ibnu Banna Road,
P.O. Box 94359
RIYADH 11693
โทรศัพท์ (9661) 488-1174, 488-0300
โทรสาร (9661) 488-1179

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงดามัสกัต ได้แก่ นาย Raymond Kalpakji
Royal Thai Consulate – General
Damascus
SYRIA P.O. Box 7836
โทรศัพท์ (96311) 331-6214, 331-6144
โทรสาร (96311) 331-6535

ฝ่ายซีเรีย

รัฐบาลซีเรียไม่ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตซีเรียประจำประเทศใดดูแลไทยช่องทางติดต่อ (อย่างไม่เป็นทางการ) สอท. ซีเรียประจำกรุงจาการ์ตา
เลขที่ 8, Jalan Karang Asem 1
Kuningan Raya
Jakarta 12950, Indonesia.
Tel.: (001 6221) 520-4117, 525-5991, 520-1641
Fax:(001 6221) 520-2511
off. hrs. 08.00 – 14.30 (mon – fri)

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ซีเรียประจำประเทศไทย ได้แก่ นาย Imad Adel Khoudari
Honorary Consul of the Syrian Arab Republic
8/15-16 Sukhumvit 3/1,
Soi Nana Nua, Klongtoey,
Bangkok 10110
Tel: 0-2254-7961-3
0-2255-7989
0-2251-4517
0-2254-1770
Fax: 0-2254-5364
0-2650-3652


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

83 คน

 สถิติเมื่อวาน

2190 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

35835 คน

35835 คน

3604242 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official