ทัวร์ไตัหวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้า  1 | 2

 ทัวร์  TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์   SL-L66-SL394-4D2N_APR19

1.กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก
2.เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น 
เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน
4.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,999  บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  3-6,10-13,17-20,24-27
ก.พ.62  13-16,14-17,17-20,20-23,21-24,24-27,
  27ก.พ.-2มี.ค.62
มี.ค.62  3-6,6-9,10-13,13-16,17-20,20-23,
 24-27,27-30,31มี.ค.-3เม.ย.62
เม.ย.62  2-5,23-26


 ทัวร์ T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N BY XW

รหัสทัวร์ XW-L09- AZTPE05 -TW_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่
 เมืองไถจง – ร้านกาแฟ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
4.ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน
  COSMETIC SHOP – ซีเหมินติง
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  8-12,12-16,19-23,28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
  29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
ทัวร์ มหัศจรรย์ TAIPEI ไต้หวัน 4วัน2คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-TPE08_NOV

1.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)–วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
2.ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท
3.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  6-9,13-16,21-24,27-30
ม.ค.62  3-6,10-13,17-20,24-27
 


ทัวร์ TAIPEI SUN MOON LAKE 4วัน2คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-TPE09_JAN19

1.สนามบินดอนเมือง 
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน– หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งกระเช้าลอยฟ้า - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง- ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
3.ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว -ศูนย์ GERMANIUM 
ปะการังแดง-อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ชอปปิ้งซีเหมินติง
4.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  6-9,13-16,27-30
ม.ค.62  10-13,17-20

 

ทัวร์ไต้หวัน SO GOOD ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ XW-L05-GO1TPE-XW004_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง
  ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไถจง – ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านสือเฟิ่น
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4.ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอาง
  Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 04 – 08, 26 – 30 ,05 – 09, 06 – 10, 07 – 11
  08 – 12, 09 – 13, 10 – 14, 23 – 27, 24 – 28,11 – 15, 12 – 16, 13 – 17
  14 – 18, 18 – 22, 19 – 23, 20 – 24, 21 – 25 ,22 – 26
  5 – 19, 16 – 20, 17 – 21
 

ทัวร์ ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ VZ-L197-VZ04 RMQ_JAN19

1.กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
2.ไทจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
3.ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
4.วัดหลงซาน-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร


สายการบิน VIETJET AIR
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  21-24
ม.ค.62  11-14,18-21,25-28
ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว  5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-T33_FEB19

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง   
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่- หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  1-5,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,12-16
13-17,14-18,15-19,20-24,21-25,22-26
             23-27,28ธ.ค.-1ม.ค.62,29ธ.ค.-2ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62,31ธ.ค.-4ม.ค.62
ม.ค.62  4-8,9-13,10-14,16-20,17-21,18-22
23-27,24-28,25-29,30ม.ค.-3ก.พ.
              31ม.ค.-4ก.พ.
ก.พ.62  13-17,14-18,15-19


ทัวร์ Taiwan feel love 4D3N

รหัสทัวร์ IT-L47-IT97_MAR19

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง   
2.เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป 
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง  
4.วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน  - ท่าอาศยานดอนเมือง 


สายการบิน TIGER AIR TAIWAN  
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  1-4,7-10,13-16,20-23
ม.ค.62  17-20,24-27
ก.พ.62  15-18,23-26
มี.ค.62  7-10,15-18,21-24
 


ทัวร์  SIGNATURE TAIWAN 5D3N

รหัสทัวร์  SL-L66-SL394-5D3N_MAR19

1.กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก
2.เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา 
ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4.เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 13,333  บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 15-19,22-26,28ก.พ.-4มี.ค.62
มี.ค.62 1-5,7-11,8-12,14-18,15-19,21-25


ทัวร์ AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N

รหัสทัวร์ XW-L09-AZTPE01_MAR19

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
6.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  12-17,18-23,25-30
ก.พ.62  10-15,15-20,16-21,22-27,23-28
มี.ค.62  1-6,2-7,8-13,9-14,15-20,16-21,22-27,23-28
 

ทัวร์ AZTPE35 - T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N

รหัสทัวร์ SL-L09-AZTPE35 TW_MAR19

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เมืองไถจง
 ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป 
 ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) 
 COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,999บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
  21-25,22-26,23-27,24-28,25 ก.พ. – 01 มี.ค.
  26 ก.พ. – 02 มี.ค. ,27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
  28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
มี.ค.62  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-10,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20
  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
  23-27,24-28,25-29,26-30

 


 

ทัวร์ PTW21-XW ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์XW -L187-PTW21-XW_MAR19

1.กรุงเทพ(ดอนเมือง)
2.เถาหยวน-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา
วัดจงไถฉานซื่อ-ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป-ขนมพายสับปะรด-เจียงไคเช็ค-ร้านสร้อย-ซีเหมินติง
4.น้ำตกสือเฟิน-เหย่หลิว-Duty Free-ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตร)-ไนท์ มาร์เก็ต
5.ไทเป-กรุงเทพ(ดอนเมือง)


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-5,5-9,6-10,7-11,12-16,13-17
  14-18,19-23,20-24,21-25
ม.ค.62  9-13,10-14,11-15,16-20,17-21,18-22,23-27
  24-28,25-29
ก.พ.62  20-24,21-25,22-26,27 ก.พ.-03 มี.ค.62
28ก.พ.-04 มี.ค.62
มี.ค.62  1-5,6-10,7-11,8-12,13-17,14-18,15-19
  20-24,21-25,22-26
 


ทัวร์ TAIWAN  4D3N ช้อป ชิม ชิว 

รหัสทัวร์ IT-L187-PTW-IT01_JAN19

1.กรุงเทพ(ดอนเมือง)-เถาหยวน
2.เถาหยวน-หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยัจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
3.ไทจง-ไทเป-ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)
ตึกไทเป 101-Duty Free-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4.ไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ-เถาหยวน-กรุงเทพ (ดอนเมือง)


สายการบิน TIGER AIR TAIWAN     
ราคาเริ่มต้น 14,900  บาท

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  27-30
ม.ค.62  3-6,4-7,5-8,11-14,12-15,18-21,19-22
ทัวร์ PTW22-VZ  ไต้หวัน ไทเป ไทจง  4D3N

รหัสทัวร์ VZ-L187-PTW22-VZ _JAN19

1.กรุงพ(สุวรรณภูมิ)-ไทจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2.ไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-เจียงไคเชค-ตึก ไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
3.ร้านสร้อย-เหย่หลิว-สื่อเฟิ่น-ปล่อยโคมลอย-ร้านเครื่องสำอาง-ไนท์มาร์เก็ต
4 ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง -กรุงเทพ  (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน VIET JET AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  7-10,14-17,28-31
ม.ค.62  4-7,7-10,11-14,18-21,25-28ทัวร์ TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ XW-L137-TPE02_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ – โรงงานเห็ดหลินจือ - ไถจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
3.เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย – ร้านชา - ร้านพายสัปปะรด
ย่านตลาดซีเหมินติง (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)
4.หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 
MITSUI OUTLET
5.เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน  NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  5-9,6-10,21-25,23-27,24-28,28-ธ.ค.-1ม.ค.62
29ธ.ค.-2ม.ค.62,30ธ.ค.-3ม.ค.62,31ธ.ค.-4ม.ค.62


ทัวร์ T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE02_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 8-12,12-16,20-24,28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62

ทัวร์ VZ-11_Taiwan Alishan  5D4N  Dec-Jan19

รหัสทัวร์ VZ-L47-VZ11-TW_JAN19

1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ      
2.เจี๊ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี -ไทจง
ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                                 
3. ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง    
4.ไทเป - ตึกไทเป101 – หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
5.ท่าอากาศยานไทจง  -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
     
                 
สายการบิน VIETJET AIR
ราคาเริ่มต้น 15,900บาท
กำหนดเดินทาง                                   
ธ.ค.61  1-5,15-19,22-26,29ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  12-16,19-23,26-30
ทัวร์  3 เด้ง อุทยาน 6D4N

รหัสทัวร์  SL-L66-SL394-6D4N_APR19

1.กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก
2.เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา –
ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4.เมืองไทจง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
5.ไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม –
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
6.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  23-28,26ก.พ.-3มี.ค.62
มี.ค.62  2-10,23-28,30มี.ค.-4เม.ย.62
เม.ย.62  4-9,13-18,15-20 

ทัวร์ PTW12-VZ  ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง 5D4N

รหัสทัวร์ VZ-L187- PTW12-VZ_JAN19

1.กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER
ลิ่วเหอ ไนท์ มาร์เก็ต
2.เกาสง-ฝอกวานซาน-อุทยานห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-เจียอี้
3.เจียอี้-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านเห็ดหลินจือ-วัดจงไถฉานซื่อ-ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
4.ไทจง-ร้านขนมพายสัปปะรด-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ศูนย์เครื่องประดับ-ซีเหมินติง
5.ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง -กรุงเทพ  (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน VIET JET AIR
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  15-19
ม.ค.62  12-16,19-23,23-27
26-30,30 ม.ค.-3 ก.พ.62

 

ทัวร์ มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน4คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-TPE04 SL_MAR19

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -หนานโถว -วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่- เจียอี้
3.เจียอี้ -อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา -ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง -ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต
5.ไทเป - ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง 
6.ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

สายการบิน  THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  3-8,5-10,10-15,12-17,17-22
  24-29,26-31,31 ธ.ค-5 ม.ค.62
ม.ค.62  7-12,9-14,14-19,16-21,21-26
  30 ม.ค.-04 ก.พ.62
ก.พ.62  4-9,11-16,13-18,18-23,25 ก.พ.-02 มี.ค.62
  27 ก.พ.-04 มี.ค.62
มี.ค.62  6-11,11-16,13-18,20-25,25-30

 

ทัวร์ -T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์ CI-L09-AZTPE23_MAR19

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว 
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
2.เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3.เมืองไทจง – เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ 
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก
Mitsui Outlet Park -  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  10-13,31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
ก.พ.62  14-17
มี.ค.62  14-17,21-24

ทัวร์ hello บินสบายไป ไทเป

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE04_JAN19

1.สนามบินดอนเมือง 
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว
  วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่–เจียอี้
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
5.ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง– พิพิธภัณฑ์กู้กง– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
  ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ชอปปิ้งซีเหมินติง
6.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน LION AIR 
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ธ.ค.61 5-10,12-17,26-31
ม.ค.62 9-14,16-21,30ม.ค-4ก.พ.62
ทัวร์ บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPE-BR004_FEB19

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน –ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2.อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3.วัดหลงซัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนยเจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
4.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่   

   
สายการบินEVA AIR

ราคาเริ่มต้น19,888บาท
กำหนดการเดินทาง       
ม.ค.62  17-20
ก.พ.62  14-17
เม.ย.62  4-7
 

ทัวร์   MIRACLE IN TAIWAN 5D3N 

รหัสทัวร์ BR-L09-AZTPE53_APR19

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
 หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า –   เมืองเจียอี้
3.เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
4.ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ย่านซีเหมินติง
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  10-14,24-28,27-31
ก.พ.62  14-18,17-21,18-22
มี.ค.62  8-12,14-18,28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
  29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
เม.ย.62  14-18,16-20,17-21,19-23,26-30


ทัวร์ TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ XW-L137-TPE03_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว
วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่     
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไถจง – ฟงเจี่ย
ไนท์มาเกท – โรงแรม
4.เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เกท   (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึกไทเป 101ย่านซีเหมินติง    
6.เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 3-8,4-9,5-10,20-25,21-26,27 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62,28 ธ.ค 61 – 2 ม.ค 62
            29 ธ.ค 61 – 3 ม.ค 62,30 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62

ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน

รหัสทัวร์ BR-L120-BT-TPE01BR_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -ผูหลี่
วัดจงไถซานซื่อ -หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่
3.อุทยานอาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา-ไถจง -ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) พิพิธภัณฑ์กู้กง  -ซีเหมินติง -เมืองซินเป่ย    
5.ไทเป -อุทยานเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพฯ


สายการบินEVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  9-13
ม.ค.62  9-13,16-20,30ม.ค-3ก.พ
ก.พ.61  13-17,27-3มี.ค
มี.ค.62  6-10,13-17

 

ทัวร์ AZTPE46 -T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N 

รหัสทัวร์ TG-L09-AZTPE46_JUN19

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK 
 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  4-7,11-14,18-21,25-28
ก.พ.62  16-19,22-25,28 ก.พ. – 03 มี.ค.
มี.ค.62  1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24
 22-25,28-31,29 มี.ค. – 01 เม.ย.
เม.ย.62  19-22,26-29
พ.ค.62  4-7,25-28
มิ.ย.62  1-4,15-18,22-25
 

ทัวร์  EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N 

รหัสทัวร์ XW-L09- AZTPE06_MAR19

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3.เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
4.เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก 
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -  ย่านซีเหมินติง
7.สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)


สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  7-13,14-20,18-24,23-29
ก.พ.62  10-16,13-19,18-24,23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
  27 ก.พ. – 05 มี.ค. 2562
มี.ค.62  1-7,4-10,8-14,11-17,15-21,18-24,22-28,23-29


 

ทัวร์ AZTPE47- T-DED GRAND TAIWAN 5D4N 

รหัสทัวร์ TG-L09-AZTPE47 -TW_JUN19

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP
MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  5-9,12-16,19-23,26-30
ม.ค.62  15-19,16-20,23-27
มี.ค.62  9-13,16-20,23-27,27-31,30มี.ค-3เม.ย.62
เม.ย.62  3-7,20-24,27เม.ย-1พ.ค
พ.ค.62  16-20,22-23,22-26,29พ.ค-2มิ.ย
มิ.ย.62  5-9,12-16,26-30
ทัวร์ TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน  EVA 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR002_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - วัดจงไถ่ถาน เมืองหนานโถว
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเถาหยวน -Gloria Outlet – อาบน้ำแร่
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101-(ไม่รวมชมวิวชั้น89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน-เข้าที่พัก
5.อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
 พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
6.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไต้หวัน
 (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดเดินทาง     
ธ.ค.61  1-6,11-16,15-20

 
 

ทัวร์ EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR004_APR19 

1.พบกัน 23.30 น. กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
 อทุยานเย๋หลิ่ว - ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี  - ไทเป
3.DUTY FEE - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Taipei Fish market 
 Germanium Power - ซีเหมินติง – เดินทางเมืองเถาหยวน
4.เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เดินทางเมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์ – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
5.หมู่บ้านสายรุ้ง - เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านเครื่องสำอางค์ - ตึกไทเป 101
รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89 – สนามบินไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) –กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดเดินทาง     
มี.ค.62  21-25
เม.ย.62  30เม.ย-4พ.ค.62
มิ.ย.62  21-25
เม.ย.62  11-15
 

ทัวร์ TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน  6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR005_JUN19

1.พบกัน 23.30 น. กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)  - วัดจงไถ่ถาน เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 
ชิมชาอู่หลง -  เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์
4.เดินทางไทเป - Germanium Power- วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 ซีเหมินติง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน - เข้าที่พัก
5.อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด 
 ร้านคอสเมติค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
6.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – DUTY FEE – ซื่อหลินไนท์ -ไต้หวัน
(สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 25,888บาท
กำหนดเดินทาง     
ม.ค.62-มิ.ย.62
 

ทัวร์ บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPR-BR001_DEC

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน–ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2.อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-คอสเมติค-ร้านพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3.วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- Germanium shop-ไถจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง-เจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
5.เจียอี้-ไทเป-ตลาดปลา-อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
6.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่  


สายการบินEVA AIR
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดการเดินทาง           
ธ.ค.61  6-11
 

ทัวร์ TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1TPE-TG005-5D_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)
เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
2.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
 วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน
3.ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
4.ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
5.MITSUI OUTLET – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  28-2,1-5,2-6,3-7,4-8,6-10,7-11,18-12
 9-13,9-13,13-17,14-18,15-19
 


ทัวร์ T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE03_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน
COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
6.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
ธ.ค.61 8-13,16-21,30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
ทัวร์  ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L109-FJL L01.2-4D_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ส่วนตัว5ดาวส่วนตัวในห้องพัก
3.ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Cosmetic shop-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว- Mitsui Outlet Park
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI  AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 20,999บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 13-16,20-23

 

ทัวร์ เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL02_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
2.นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน
ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
3.ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
4.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
5.Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 20,999บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  13-17,21-25,27-31
 

ทัวร์ FJL (M02.1) CI ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL 

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL M02.1 _DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด 
 Cosmetics Shop – ซีเหมินติง
4.ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  7-10,13-16,14-17,20-23


ทัวร์ FJL (M01.1)Taiwan อาลีซาน ปังมาก 4D3N

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL M01.1_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ร้านพายสับปะรด
 Cosmetic shop-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
4.ศูนย์ Germanium – Duty Free - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง


สายการบิน CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-4,8-11,13-16,20-23
 

ทัวร์ FJL (SS01) CI ไต้หวัน ไทเป สุดปัง 3D2N

รหัสทัวร์ CI-L109- FJL SS01_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรภูมิ - สนามบินเถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ร้านพายสับปะรด – Cosmetic Shop – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
3.ศูนย์ Germanium – Duty Free –หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย
 (ไม่รวมค่าโคม) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-3,2-4,3-5,6-8,12-14,13-15,14-16,15-17,15-17
  16-18,17-19,18-20,19-21,20-22,22-24,23-25
 

ทัวร์ FJL (M05)BR TAIWAN ชิงจิ้ง FOR YOU 

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M05-FOR YOU_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัว
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
3  เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 17,888.บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-4 

ทัวร์T-DED TAIWAN FAVOOR 4D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-AZTPE45_JAN19

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –  สนามบินเถาหยวน – ไทเป
2.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน –
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก 
MITSUI OUTLET PARK
4.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  14-17,30ธ.ค.-2ม.ค.62

ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  ทานอาหารมิชลินสตาร์ 

รหัสทัวร์ TG-L05-GHTPE TG001_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน
เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางไถจง
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-อาบน้ำแร่
3.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101 
(ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งGloria Outlet  - สนามบินเถาหยวน
  

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61     5-9
มี.ค.62  20-24,21-25


 


ทัวร์ T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D3N
  
รหัสทัวร์ TG-L09-TEP41_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 6-9,7-10,13-16,14-17,20-23,21-24,28-31
29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค.,30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.ทัวร์ T-DED เก๋กู้ด!! TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-TEP42_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK             
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS 

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

ธ.ค.61 1-5,6-10,7-11,8-12,13-17,15-19,15-19
20-24,22-26,27-31,29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62


 

ทัวร์ T-DED กิ๊บเก๋ TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE51_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ 
3.ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church
ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 6-10,19-23,22-26ทัวร์ TPE52 -  T-DED TAIWAN ดี๊ดี  5D3N

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE52-TW_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว
COSMETIC SHOP –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 20,999บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  2-6,19-23,21-25,27-31


 

ทัวร์ บินตรง !! เชียงใหม่  ไต้หวัน ครบ 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPR-BR006_JAN19

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน BR258 (1130-1630)-เมืองเจียอี้
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ร้านชา-เมืองไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
3.ไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่-เถาหยวน
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น89)
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-Germanium Power- นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
5. อุทยานทาโรโกะ-รถไฟกลับไทเป-ร้านเครื่องสำอางค์-พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง-ซีเหมินติง 
6.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่


สายการบินEVA AIR
ราคาเริ่มต้น 27,888บาท
กำหนดการเดินทาง      
ม.ค.62  24-29
 

ทัวร์ บินตรง !! เชียงใหม่ ไฮไลท์ ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPR-BR007_JAN19

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน
2.เถาหยวน-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ไถจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไถจง-เจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
4.เจียอี้-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
5.ศูนย์ GERMANIUM-ไทเป 101-พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง-
ร้านเครื่องสำอาง-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
6.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่    

    
สายการบินEVA AIR

ราคาเริ่มต้น25,888บาท
กำหนดการเดินทาง      
ม.ค.62  24-29 

ทัวร์ TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย 5D4N

รหัสทัวร์ TG-L137-TPE01_DEC

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –  วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวินวู่ – เจียอี้ 
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท โรงแรม 
3.เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสัปปะรด  - อนุสรณ์สถานเจียงไค -
ตึก ไทเป 101 -  ย่านตลาดซีเหมินติง  (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) 
4.ฮัวเหลียน  - อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ – ร้านหยก                                               
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park
สนามบินเถาหยวน –  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 1-5,2-6,5-9,8-12,20-24,26-30,27-31

 

ทัวร์ มหัศจรรย์ TAIPEI บินหรู อยู่5 ดาว 5วัน4คืน

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-TPE001_JAN19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน •เจียอี้ 
2.อุทยานอาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี •ร้านใบชา
ไถจง•MIYAHARA ICE CREAM 
3.ฟาร์มชิงจิง• นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ •หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน• ไทเป
4.อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ศูนย์เครื่องสำอาง•ซีเหมินติง
5.ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium•วัดหลงซาน•ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก
ร้านขนมพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  14-18,18-22,31 ม.ค.-04 ก.พ.62

ทัวร์ TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน   5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1TPE-TG002_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
TG 634 07.10-11.50 เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เดินทางไถจง 
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ 
3.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ 
  เดินทางไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101 - (ไม่รวมชมวิวชั้น89) 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งGloria Outlet  - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG635 20.10-23.00 

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง
 ธ.ค.61  8ธ.ค-1ม.ค.61,30ธ.ค-3ม.ค.62ทัวร์ T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์  TG-L09-TEP43_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไทเป – อิสระให้ทุกท่านได้ไป
เคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
2.ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เจียอี้
4.เจียอี้ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – สนามบินเถาหยวน
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62

 

ทัวร์ T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-TEP44_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เจียอี้
2.เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.อิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK 
            สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62ทัวร์ ซุปตาร์ HAPPY NEW YEAA  5วัน4คืน

รหัสทัวร์ XX-L197-TG03 KHH-TPE_DEC

1.กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
เกาสง – ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-หลุ่ยเฟง
2.เมืองเกาสง – พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) – แวะชิมขนมพาย
สับปะรด - เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร - หมู่บ้านปีศาจ (Xitou Monster Village)
3.อุทยานซานหลิงซี - ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) – วัดพระถังซัมจั่ง -              
วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – วัดจงไถฉาน – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
4.ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  2018 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ช้อปปิ้งร้านเครื่อง
สำอางค์  - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market)
5.ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) - ตึกไทเป 101 (Taipei 101) 
ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – กรุงเทพมหานคร

สายการบิน THAI SMILE / THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 32,888บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  30ธ.ค.-3ม.ค.62
 

ทัวร์ ซุปตาร์ COUNTDOWN 1 5วัน4คืน

รหัสทัวร์ XX-L197-TG01 TPE-KHH _DEC

1กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวน –เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101 -  ช้อปปิ้งร้าน
เครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
2.ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว – ซานหลิงซี
3.ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมาย
เลขสอง (Pier 2 Arts Center) – โดมแห่งแสง - ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
4.พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) 
อาณาจักร E-DA World - Countdown เข้าสู่ปี 2019
5.เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพายสับปะรด 
ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


สายการบิน THAI SMILE / THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 28ธ.ค.-1ม.ค.62
 

ทัวร์ ซุปตาร์ COUNTDOWN 2  5วัน4คืน

รหัสทัวร์ XX-L197-TG02 TPE-KHH  _DEC

1.กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวน –เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101 -  ช้อปปิ้งร้าน
เครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
2.ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัง
ซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว – ซานหลิงซี
3.ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - อาณาจักร E-DA World
Countdown เข้าสู่ปี 2019
4.พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ 
(Germanium) – ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาด
กลางคืนหลุ่ยเฟง
5.เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพายสับปะรด 
ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

สายการบิน THAI SMILE / THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  29ธ.ค.-2ม.ค.62 


 

ทัวร์ TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้  5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR006_APR19

1.นัดพบ 23.30 น. กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
2.ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)–หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –DUTY FEE – เมืองเถาหยวน – อาบน้ำแร่
3.เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
4.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
5.เดินทางเมืองไทเป - Germanium Power - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค
ซีเหมินติง – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   

สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 20,888บาท
กำหนดเดินทาง  
ม.ค.62  12-16,18-22,26-30
ก.พ.62  15-19,22-26
มี.ค.62  5-9,12-16,15-19,22-26
เม.ย.62  10-14,12-16,20-24
 

ทัวร์ TAIWAN ครบสูตร 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1TPE-TG006_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)
 เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
2.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
3.ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด Vigor kobo  – อุทยานเย๋หลิ่ว 
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –  ตึกไทเป 101 รวมชมวิวชั้น 89
4.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23,900บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.62  3-6,5-8,7-10,13-16,15-18
 

ทัวร์ TAIWAN TG 5ดาว 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ TG-L109-FJL L01_MAY19
1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
3.ร้านพายสับปะรด -Cosmetic shop-พิพิธภัณฑ์กู้กง -ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 14-17,21-24,28ก.พ-3มี.ค
มี..ค62 7-10,14-17,21-24,28-31
เม.ย.62 4-7,10-13,25-28
พ.ค.62 2-5,9-12,16-19,23-26,30พ.ค-2มิ.ย.62 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

102 คน

 สถิติเมื่อวาน

1555 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32665 คน

578915 คน

3542798 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official