ทัวร์ไตัหวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้า  1 | 2

 
 

ทัวร์ T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N BY XW

รหัสทัวร์ XW-L09- AZTPE05 -TW_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่
 เมืองไถจง – ร้านกาแฟ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
4.ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน
  COSMETIC SHOP – ซีเหมินติง
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  27-31,31ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  3-7,7-11,10-14,14-18,17-21,21-25
  24-28,,28พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  8-12,12-16,19-23,28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
  29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
 

ทัวร์ไต้หวัน SO GOOD ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ XW-L05-GO1TPE-XW004_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง
  ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไถจง – ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านสือเฟิ่น
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4.ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอาง
  Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  27 – 31 ต.ค., 28 ต.ค. – 01 พ.ย., 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 61
  30 ต.ค. – 03 พ.ย., 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61
พ.ย.61  03 – 07, 04 – 08, 05 – 09, 10 – 14, 11 – 15, 12 – 16, 17 – 21
  18 – 22 พ.ย. 61,19 – 23, 24 – 28, 25 – 29, 26  -30 พ.ย. 61
  01 – 05, 02 – 06, 06 – 10, 07 – 11 08 – 12, 09 – 13, 13 – 17
  14 – 18 พ.ย. 61, 15 – 19, 16 – 20, 20 – 24, 21 – 25, 22 – 26
  23 – 27 ,27 พ.ย. – 1 ธ.ค., 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61,29 พ.ย. – 3 ธ.ค.
  30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 04 – 08, 26 – 30 ,05 – 09, 06 – 10, 07 – 11
  08 – 12, 09 – 13, 10 – 14, 23 – 27, 24 – 28,11 – 15, 12 – 16, 13 – 17
  14 – 18, 18 – 22, 19 – 23, 20 – 24, 21 – 25 ,22 – 26
  5 – 19, 16 – 20, 17 – 21
ทัวร์ TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ XW-L137-TPE02_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ – โรงงานเห็ดหลินจือ - ไถจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
3.เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย – ร้านชา - ร้านพายสัปปะรด
ย่านตลาดซีเหมินติง (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)
4.หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 
MITSUI OUTLET
5.เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน  NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  10-14,11-15,12-16,17-21,19-23,20-24,31ต.ค.-4พ.ย.
พ.ย.61  7-11,21-25
ธ.ค.61  5-9,6-10,21-25,23-27,24-28,28-ธ.ค.-1ม.ค.62
29ธ.ค.-2ม.ค.62,30ธ.ค.-3ม.ค.62,31ธ.ค.-4ม.ค.62


 ทัวร์ T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N

รหัสทัวร์ SL-L09-TPE31_OCT

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่
เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน THAI LION
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 7-11,14-18,21-25,28 ต.ค. – 01 พ.ย.


 

ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว  5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-T33_FEB19

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง  
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่- หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 31ต.ค.-4พ.ย.
พ.ย.61 1-5,2-6,7-11,8-12,9-13,14-18,15-19
16-20,21-25,22-26,23-27,27พ.ย.-1ธ.ค.
            28พ.ย.-2ธ.ค.,29พ.ย.-3ธ.ค.
ธ.ค.61 1-5,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,12-16
13-17,14-18,15-19,20-24,21-25,22-26
            23-27,28ธ.ค.-1ม.ค.62,29ธ.ค.-2ม.ค.62
30ธ.ค.-3ม.ค.62,31ธ.ค.-4ม.ค.62
ม.ค.62 4-8,9-13,10-14,16-20,17-21,18-22
23-27,24-28,25-29,30ม.ค.-3ก.พ.
             31ม.ค.-4ก.พ.
ก.พ.62 13-17,14-18,15-19

ทัวร์   IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น  4 วัน3คืน 

 รหัสทัวร์ IT-L47-IT98_TAIWAN_OCT

1 .ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2 .เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี
 ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต 
3 .ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง                   
4 .วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง 

สายการบิน TIGER AIR TAIWAN     
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท   
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 11-14,18-21

 

ทัวร์ มหัศจรรย์ TAIPEI ไต้หวัน 4วัน2คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-TPE08_NOV

1.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)–วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
2.ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท
3.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  6-9,13-16,21-24,27-30
ม.ค.62  3-6,10-13,17-20,24-27

ทัวร์ TAIPEI TAIWAN 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ 
SL-L120-TPE002_SL_JAN19

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง
  หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง
  วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา - ไถจง
3.ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง 
  ถนนคนเดินซีเหมินติง
4.ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท 
5.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27
พ.ย.61 2-6,9-13,16-20,23-27,30พ.ย-4ธ.ค
ธ.ค.61 7-11,14-18,14-18,21-25,28ธ.ค-1ม.ค.62
ม.ค.62 4-8,11-15,18-22,25-29 

ทัวร์ GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ XW-L09-GO1TEP-XW002_OCT

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
4.ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง 
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  01 – 05, 02 – 06, 07 – 11, 08 – 12, 09 – 13, 14 – 18
  15 – 19, 16 – 20 ,03 – 07, 04 – 08, 05 – 09, 06 – 10
  12 – 16, 13 – 17, 17 – 21,10 – 14, 11 – 15, 20 – 24
  21 – 25 , 18 – 22, 19 – 23, 22 – 26, 23 – 27
 


 

ทัวร์ AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N

รหัสทัวร์ XW-L09-AZTPE01-TW_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
6.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  2-7,9-14,16-21,23-28,30พ.ย-5ธ.ค
ธ.ค.61  8-1314-19,16-21,28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
  30 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62
ทัวร์  TAIPEI TAIWAN 5วัน3คืน เที่ยว2อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว

รหัสทัวร์ 
SL-L120-TPE003_SL_JAN19

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ 
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา
ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM
และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง
5.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27
พ.ย.61 2-6,9-13,16-20,30พ.ย-4ธ.ค
ธ.ค.61 7-11,14-18,21-25,28ธ.ค-1ม.ค.62
ม.ค.62 4-8,11-15,18-22,28-29ทัวร์ XW-T27_Taiwan 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L47- XW-T26_OCT


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง  
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  -วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3. ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
4.ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่   
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง    

                                                                                      
สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  3-7,7-11,10-14,14-18,17-21,21-25,22-26,24-28

  

ทัวร์ TAIWAN รัก...รสแซ่บ 4D3N

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE17_NOV

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
2.ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
3.อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ
4.วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี
Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน


สายการบิน EVA AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 11-14,18-21
พ.ย.61 3-6
ทัวร์ Taiwan feel love 4D3N

รหัสทัวร์ IT-L47-IT97_MAR19

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง  
2.เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง 
4.วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน  - ท่าอาศยานดอนเมือง


สายการบิน TIGER AIR TAIWAN 
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 2-5,8-12,15-18,29 พ.ย.-2ธ.ค.
ธ.ค.61 1-4,7-10,13-16,20-23
ม.ค.62 17-20,24-27
ก.พ.62 15-18,23-26
มี.ค.62 7-10,15-18,21-24
 

ทัวร์ ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์

รหัสทัวร์ SL-66-TW EQUINOX_DEC

1 .กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
2 .สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 .เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน
 ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
4 .สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 11,111 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 13-16,20-23,27-30
ธ.ค.61  11-14,18-21,23-26

 

ทัวร์ TAIWAN  4D3N ช้อป ชิม ชิว 

รหัสทัวร์ IT-L187-PTW-IT01_JAN19

1.กรุงเทพ(ดอนเมือง)-เถาหยวน
2.เถาหยวน-หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยัจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
3.ไทจง-ไทเป-ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)
ตึกไทเป 101-Duty Free-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4.ไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ-เถาหยวน-กรุงเทพ (ดอนเมือง)


สายการบิน TIGER AIR TAIWAN     
ราคาเริ่มต้น 14,900  บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  26-29
พ.ย.61  3-6,17-20
ธ.ค.61  27-30
ม.ค.62  3-6,4-7,5-8,11-14,12-15,18-21,19-22
 

ทัวร์ hello บินสบายไป ไทเป

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE04_JAN19

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว
  วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่–เจียอี้
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
5.ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง– พิพิธภัณฑ์กู้กง– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
  ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ชอปปิ้งซีเหมินติง
6.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน LION AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
ต.ค.61 3-8,10-15,17-22,20-25,31ต.ค-5พ.ย
พ.ย.61 7-12,14-19,21-26,28พ.ย-3ธ.ค
ธ.ค.61 5-10,12-17,26-31
ม.ค.62 9-14,16-21,30ม.ค-4ก.พ.62
ทัวร์ T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE02_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 1-5,2-6,6-10,9-13,11-15,12-16,14-18,15-19
16-20,19-23,20-24,21-25, 23-27,27-31
พ.ย.61 3-7,10-14,17-21,24-28
ธ.ค.61 8-12,12-16,20-24,28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
 

ทัวร์TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์ CI-L09-TPE23_TW-4D3N_OCT

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว           
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
2.เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP 
Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-7,5-8,12-15,19-22
 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-T31_OCT

1 .ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 .ท่าอากาศยานดอนเมือง  เถาหยวน  หนานโถว  ผู่หลี่   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง  ชิมชา  ไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 .ไทจง  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ  อาหลี่ซัน   ป่าสนพันปี  เจี๊ยอี้              
4 .เจี๊ยอี้   ไทเป   ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ช้อปปิ้งซีเหมินติง                     
5 .ไทเป   หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น   อุทยานเหย่หลิ่ว  ดิวตี้ฟรี    Germanium  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
6 .ท่าอากาศยานเถาหยวน ท่าอากาศยานดอนเมือง


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-9,11-16,18-23
 


ทัวร์ TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ XW-L137-TPE03_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว
วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่     
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไถจง – ฟงเจี่ย
ไนท์มาเกท – โรงแรม
4.เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เกท   (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึกไทเป 101ย่านซีเหมินติง    
6.เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 9-14,10-15,16-21,17-22,18-23
พ.ย.61 6-11,20-25,30 พ.ย – 05 ธ.ค
ธ.ค.61 3-8,4-9,5-10,20-25,21-26,27 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62,28 ธ.ค 61 – 2 ม.ค 62
            29 ธ.ค 61 – 3 ม.ค 62,30 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62

ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน

รหัสทัวร์ BR-L120-BT-TPE01BR_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -ผูหลี่ 
วัดจงไถซานซื่อ -หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่
3.อุทยานอาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา-ไถจง -ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง 
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) พิพิธภัณฑ์กู้กง  -ซีเหมินติง -เมืองซินเป่ย     
5.ไทเป -อุทยานเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพฯ

สายการบินEVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 11-15,19-23
พ.ย.61 7-11,14-18,28พ.ย-2ธ.ค


ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  เพลิน เพลิน  5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPR-BR001_DEC

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน–ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2.อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3.วัดหลงซัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนยเจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
4.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่   

สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 17-21,15-19
ต.ค.61  4-8,6-10,15-19,7-11
ธ.ค.61  12-16,22-26


 

ทัวร์ บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-TW-BR001_DEC

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน–ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2.อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-คอสเมติค-ร้านพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3.วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- Germanium shop-ไถจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง-เจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
5.เจียอี้-ไทเป-ตลาดปลา-อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
6.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่   

            
สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  30ต.ค-4พ.ยฃ
ธ.ค.61  6-11

 

ทัวร์บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPE-BR002_NOV

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน–ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2.อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิวชั้น89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอาง-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3.หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-เดินทางไถจง-ฟงเจี่ยไนท์
4.ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
5.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ 

     
สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง     
พ.ย.61  7-11
 

ทัวร์ TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน  EVA 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR002-6D4N_NOV

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - วัดจงไถ่ถาน เมืองหนานโถว
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเถาหยวน
Gloria Outlet – อาบน้ำแร่
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101-(ไม่รวมชมวิวชั้น89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน-เข้าที่พัก
5.อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
 พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
6.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไต้หวัน
 (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

กำหนดเดินทาง     
ต.ค.61  5-10,7-12,8-13
พ.ย.61  10-15,12-17
 

ทัวร์TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา – อาหลี่ซัน – เกาสง 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1TPE-TG003_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
 เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
2.วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ –เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ 
3.อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณ-เดินทางเกาสง
Formosa Boulavard-ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
4.วัดโฝวกวงซัน - EDA WORLD – EDA Outlet mall –เดินทางไถจง
5.เดินทางไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิวชั้น89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
6.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ช้อปปิ้งเครืองสำอางค์
ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ )


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 5-10 

ทัวร์ TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1TPE-TG004_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)
เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
2.วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง
วัดเหวินอู่ –เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ 
3.อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณ-เดินทางเกาสง
Formosa Boulavard-ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
4.วัดโฝวกวงซัน - EDA WORLD – EDA Outlet mall –เดินทางไถจง
5.เดินทางไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ศุนย์สร้อย Germanium Power
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
6.ร้านคอสเมติค-ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)
 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 19-24,26-31
พ.ย.61  7-12,22-27,28-3ธ.ค
ธ.ค.61  15-20
 

ทัวร์ TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1TPE-TG005_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)
เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
2.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
  วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน
3.ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
  ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
4.ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
5.MITSUI OUTLET – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  3-7,17-21,25-29
พ.ย.61  1-5,15-19,28-2
ธ.ค.61  1-5,13-17
 


ทัวร์ T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE03_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน
COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
6.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
ต.ค.61 2-7,5-10,9-14,12-17,16-21,19-24,27 ต.ค. – 01 พ.ย.
พ.ย.61 2-7,9-14,16-21,23-28
ธ.ค.61 8-13,16-21,30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  เพลิน เพลิน 

รหัสทัวร์ BR-L05-GHTPE BR001_DEC


1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ 
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 
เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์
4.เดินทางไทเป -ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
5.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101ไม่รวมชมวิวชั้น89 
ร้านคอสเมติค-Germanium Power-เมืองเถาหยวน
Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน 

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 20,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    4-8,12-16
พ.ย.61    7-11,17-21
ธ.ค.61     8-12,15-19,22-26
ทัวร์  ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L109-FJL L01.2_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ส่วนตัว5ดาวส่วนตัวในห้องพัก
3.ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Cosmetic shop-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว- Mitsui Outlet Park 
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI  AIRWAYS  
ราคาเริ่มต้น 20,999บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-7,18-21
พ.ย.61  22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  13-16
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา 5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPR-BR001_NOV

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน–ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2.อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิวชั้น89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอาง-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3.หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-เดินทางไถจง-ฟงเจี่ยไนท์
4.ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม
ซื่อหลินไนท์
5.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่  
    

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น  20,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  12-16
พ.ย.61  7-11


ทัวร์ T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N

รหัสทัวร์ SL-L09-TPE32_SEP

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา
 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
7.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน THAI LION
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 8-14,15-24,22-28,29 ต.ค. – 04 พ.ย.
ทัวร์  T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG 7D5N

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE04_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – COSMETIC
SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
7.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 13-19,20-26,27 ต.ค. – 02 พ.ย.
พ.ย.61 2-8,9-15,16-22
ธ.ค.61 4-10,17-23,26 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62,27 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
 

ทัวร์   TAIWAN TAIPEI 4D3Nซุปตาร์ ฮาลาล

รหัสทัวร์ CI-L197-CI01-TW_4D3N_OCT

1.กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-อาบน้ำแร่เป่ยโถว
2.ไทเป – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – เมืองเจียอี้
  หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
3.เมืองเจียอี้ – ขึ้นอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี
ไทจง –ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
4.ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – อุทยานเหยหลิ่ว – ชมตึกไทเป 101
(ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  24,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  13-16

ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  เพลิน เพลิน  EVA 5 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR001_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
2.ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 01.45-06.35 - เมืองหนานโถว 
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ 
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 
 เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์
4.เดินทางไทเป -ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
5.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101ไม่รวมชมวิวชั้น89 
  ร้านคอสเมติค-Germanium Power-เมืองเถาหยวน- Gloria Outlet
ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA 
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
พ.ย.61  17-21,7-11
ต.ค.61  4-8,6-10,15-19,12-16
ธ.ค.61  15-19,13-17,22-26
ทัวร์ FJL (M05)BR TAIWAN ชิงจิ้ง FOR YOU 

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M05-FOR YOU_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัว
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
3  เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 17,888.บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  17-20
ธ.ค.61  1-4 

ทัวร์T-DED TAIWAN FAVOOR 4D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-AZTPE45_JAN19

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –  สนามบินเถาหยวน – ไทเป
2.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน –
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก 
MITSUI OUTLET PARK
4.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  23-26,29พ.ย.-2ธ.ค.61
ธ.ค.61  14-17,30ธ.ค.-2ม.ค.62

ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  ทานอาหารมิชลินสตาร์  

รหัสทัวร์ TG-L05-GHTPE TG001_DEC


1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน 
เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางไถจง
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-อาบน้ำแร่
3.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป 
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101  
(ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งGloria Outlet  - สนามบินเถาหยวน 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61   20-24
ธ.ค.61    5-9

 


ทัวร์ T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D3N
  
รหัสทัวร์ TG-L09-TEP41_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 4-8,5-9,11-14,12-15,18-21,19-22,20-23,25-28,26-29
พ.ย.61 1-4,2-5,8-11,9-12,15-18,16-19,22-25,23-26
29 พ.ย. – 02 ธ.ค.,30 พ.ย. – 03 ธ.ค.
ธ.ค.61 6-9,7-10,13-16,14-17,20-23,21-24,28-31
29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค.,30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.ทัวร์ T-DED เก๋กู้ด!! TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-TEP42_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK             
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS 

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

ต.ค.61 3-7,4-8,6-10,6-10,11-15,13-17,18-22
19-23,20-24,24-28,25-29,27-31
พ.ย.61 1-5,3-7,3-7,8-12,10-14,15-19,17-21,22-26
24-28,28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61,29 พ.ย. – 03 ธ.ค.61

ธ.ค.61 1-5,6-10,7-11,8-12,13-17,15-19,15-19
20-24,22-26,27-31,29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62


 

ทัวร์ T-DED กิ๊บเก๋ TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE51_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ 
3.ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church
ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 22-26
ธ.ค.61 6-10,19-23,22-26
 

ทัวร์ T-DED TAIWAN ดี๊ดี  5D3N

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE52_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – COSMETIC SHOP
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 10-14,20-024,26-30
พ.ย.61 16-20,21-25,23-27,28 พ.ย. – 02 ธ.ค.
ธ.ค.61 2-6,19-23,21-25,27-31

 

ทัวร์ TPE52 - (OCT-DEC'18) T-DED TAIWAN ดี๊ดี  5D3N

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE52-TW_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว
COSMETIC SHOP –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 20,999บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  10-14,20-24
พ.ย.61  16-20,21-25,23-27,28พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  2-6,19-23,21-25,27-31

 

ทัวร์ TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย 5D4N

รหัสทัวร์ TG-L137-TPE01_DEC

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –  วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวินวู่ – เจียอี้ 
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท โรงแรม 
3.เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสัปปะรด  - อนุสรณ์สถานเจียงไค -
ตึก ไทเป 101 -  ย่านตลาดซีเหมินติง  (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) 
4.ฮัวเหลียน  - อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ – ร้านหยก                                               
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park
สนามบินเถาหยวน –  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 12-16,17-21,27-31
พ.ย.61 2-6,16-20,21-25,30พ.ย.-4ธ.ค.
ธ.ค.61 1-5,2-6,5-9,8-12,20-24,26-30,27-31

ทัวร์ TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน   5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1TPE-TG002_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
TG 634 07.10-11.50 เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เดินทางไถจง 
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ 
3.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ 
  เดินทางไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101 - (ไม่รวมชมวิวชั้น89) 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งGloria Outlet  - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG635 20.10-23.00 

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง
 ธ.ค.61  8ธ.ค-1ม.ค.61,30ธ.ค-3ม.ค.62ทัวร์ T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์  TG-L09-TEP43_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไทเป – อิสระให้ทุกท่านได้ไป
เคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
2.ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เจียอี้
4.เจียอี้ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – สนามบินเถาหยวน
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62

 

ทัวร์ T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-TEP44_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เจียอี้
2.เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.อิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK 
            สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62ทัวร์ ซุปตาร์ HAPPY NEW YEAA  5วัน4คืน

รหัสทัวร์ XX-L197-TG03 KHH-TPE_DEC

1.กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
เกาสง – ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-หลุ่ยเฟง
2.เมืองเกาสง – พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) – แวะชิมขนมพาย
สับปะรด - เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร - หมู่บ้านปีศาจ (Xitou Monster Village)
3.อุทยานซานหลิงซี - ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) – วัดพระถังซัมจั่ง -              
วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – วัดจงไถฉาน – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
4.ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  2018 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ช้อปปิ้งร้านเครื่อง
สำอางค์  - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market)
5.ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) - ตึกไทเป 101 (Taipei 101) 
ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – กรุงเทพมหานคร

สายการบิน THAI SMILE / THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 32,888บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  30ธ.ค.-3ม.ค.62
 

ทัวร์ ซุปตาร์ COUNTDOWN 1 5วัน4คืน

รหัสทัวร์ XX-L197-TG01 TPE-KHH _DEC

1กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวน –เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101 -  ช้อปปิ้งร้าน
เครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
2.ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว – ซานหลิงซี
3.ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมาย
เลขสอง (Pier 2 Arts Center) – โดมแห่งแสง - ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
4.พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) 
อาณาจักร E-DA World - Countdown เข้าสู่ปี 2019
5.เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพายสับปะรด 
ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


สายการบิน THAI SMILE / THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 28ธ.ค.-1ม.ค.62
 

ทัวร์ ซุปตาร์ COUNTDOWN 2  5วัน4คืน

รหัสทัวร์ XX-L197-TG02 TPE-KHH  _DEC

1.กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวน –เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101 -  ช้อปปิ้งร้าน
เครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
2.ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัง
ซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว – ซานหลิงซี
3.ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - อาณาจักร E-DA World
Countdown เข้าสู่ปี 2019
4.พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ 
(Germanium) – ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาด
กลางคืนหลุ่ยเฟง
5.เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพายสับปะรด 
ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

สายการบิน THAI SMILE / THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  29ธ.ค.-2ม.ค.62


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1678 คน

 สถิติเมื่อวาน

2102 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42534 คน

460075 คน

3423958 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official