สหภาพพม่า
Union of Myanmar

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร)
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร)และบังกลาเทศ (193 กิโลเมตร)
ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
พื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
เมืองหลวง นครเนปิดอว์
ประชากร 57.5 ล้านคน (ค.ศ. 2008)
ภาษาราชการ พม่า
ศาสนา พุทธ (ร้อยละ 90) คริสต์ (ร้อยละ 5) อิสลาม (ร้อยละ 3.8) ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 0.05)
การเมืองการปกครอง

ประมุข พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe
ผู้นำรัฐบาล พลเอก เต็ง เส่ง (General Thein Sein)
รัฐมนตรีต่างประเทศ นายญาณ วิน (U Nyan Win)
ระบอบการปกครองเผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
เขตการปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ 7 ภาค (division) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า
วันชาติ 4 มกราคม ค.ศ. 1948 (2491)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 24 สิงหาคม ค.ศ. 1948 (2491)

เศรษฐกิจการค้า

หน่วยเงินตรา จั๊ต (1 USD ประมาณ 1,200 จั๊ต)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 9.3 พันล้าน USD
รายได้ประชาชาติต่อหัว 97 USD
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.5
สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันสำเร็จรูป
สินค้าส่งออกสำคัญ ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพพม่า


ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับพม่า

1.ภาพรวมความสัมพันธ์ทั่วไป
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพพม่าเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2491 และครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2551 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง คนปัจจุบันคือ นายบรรสาน บุนนาค และมีหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือ นาย อ่อง เต็ง (U Aung Thein)
ในปี 2551 ไทยกับพม่าเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โครงการที่ฝ่ายไทยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ได้แก่ 1) โครงการจัดทำป้ายระบุถึงความสำคัญของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกไว้ ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพม่าในปี 2503 รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าว 2) โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก 3) โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หู คอ จมูก ในพื้นที่ทุรกันดารของพม่า 4) โครงการแปลวรรณกรรมราชาธิราชฉบับภาษาพม่าเป็นภาษาไทย 5) โครงการอบรมแพทย์โรคไซนัสด้วยเครื่อง Endoscope 6) โครงการปรับปรุงพจนานุกรมภาษาไทย-พม่า และภาษาพม่า-ไทย และ 7) โครงการให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลแม่และเด็ก กรุงย่างกุ้ง เป็นต้น
ปัจจุบันคนไทยในพม่ามีจำนวนประมาณ 600 คน ส่วนใหญ่พำนักในกรุงย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเมืองตะไน รัฐคะฉิ่น

2.ความสัมพันธ์ด้านการเมือง
ไทยกับพม่ามีความสัมพันธ์ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งในภาพรวม การเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ มีความใกล้ชิดและมีการติดต่อสัมพันธ์กันในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับประชาชน ไทยมีบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ต่อพัฒนาการทางการเมืองในพม่า และได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศสำคัญต่าง ๆ ได้หันมาดำเนินนโยบายการมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าซึ่งเป็นหลักการและแนวทางที่ไทยและอาเซียนเรียกร้องและดำเนินการมาตลอด
กลไกกำกับการดูแลความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่สำคัญคือคณะกรรมาธิการร่วมไทย-พม่า (Thailand – Myanmar Joint Commission on Bilateral Cooperation – JC) คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee – RBC) และการประชุมภายใต้เรื่องเฉพาะ เช่น เรื่องแรงงานต่างด้าว และเรื่องยาเสพติด เป็นต้น

3.ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

3.1 การค้า ไทยเป็นคู่ค้าและเป็นประเทศที่ลงทุนในพม่าเป็นอันดับที่ 1 ของพม่า (ในขณะที่พม่าเป็น คู่ค้าอันดับ 20 ของไทย) ในปี 2552 การค้ารวมมีมูลค่า 4,464.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (148,628 ล้านบาท) ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 4.9 ไทยส่งออกมูลค่า 1,581.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (52,652.5 ล้านบาท) ไทยนำเข้ามูลค่า 2,883.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (95,975.9 ล้านบาท) โดยไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,301.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (43,323 ล้านบาท) การค้าชายแดนมีมูลค่า 4,048.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (134,767 ล้านบาท) หดตัวร้อยละ 6.2 โดยการค้าชายแดนคิดเป็นร้อยละ 90.67 ของมูลค่าการค้ารวม
สินค้าส่งออกของไทยไปพม่าที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เครื่องดื่ม สินค้าเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ สินค้าเคมีภัณฑ์ และสินค้าเม็ดพลาสติก เป็นต้น ส่วนสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากพม่าประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สินค้าไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผักผลไม้และของปรุงแต่งท่ทำจากสัตว์ สินค้าสินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สินค้า และน้ำมันดิบ เป็นต้น

3.2 การลงทุน
ในปัจจุบัน ภาคเอกชนไทยลงทุนในพม่ารวมทั้งสิ้น 59 โครงการ มูลค่าการลงทุนสะสม (ตั้งแต่ปี 2531-2551) คิดเป็น 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 47 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดของพม่า โดยไทยมีมูลค่าการลงทุนในพม่าสูงเป็นอันดับที่ 1 (อันดับ 2 คือ สหราชอาณาจักร จำนวน 50 โครงการ มูลค่า 1,861 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 3 คือ สิงคโปร์ จำนวน 71 โครงการ มูลค่า 1,520.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สาขาการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ พลังงาน ประมง ปิโตรเคมี ก่อสร้าง โรงแรมและการท่องเที่ยว และการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม
ไทยและพม่าได้เริ่มเจรจาจัดทำความตกลงการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกันตั้งแต่ปี 2532 และได้มีการลงนามในความตกลงดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551

3.3 การท่องเที่ยว ในปี 2551 มีนักท่องเที่ยวชาวพม่ามาไทยจำนวน 75,183 คน และในปี 2552 (มกราคม-ตุลาคม) มีนักท่องเที่ยวพม่าเดินทางมาไทยแล้ว 63,803 คน และนักท่องเที่ยวไทยไปพม่า 33,048 คน

4.ความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ

4.1การเยือนที่สำคัญ
4.1.2 ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินเยือนพม่าอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2503

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
1) เสด็จพระราชดำเนินเยือนพม่าอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2531
2) เสด็จพระราชดำเนินเยือนพม่าเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551
3) ทรงฝึกทำการบินไปยังพม่า 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 (กรุงย่างกุ้ง) วันที่ 28 มีนาคม 2551 (กรุงย่างกุ้ง) และวันที่ 4 เมษายน 2551 (เมืองมัณฑะเลย์)

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1) เสด็จพระราชดำเนินเยือนพม่าอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2529
2) เสด็จพระราชดำเนินเยือนพม่าเป็นการส่วนพระองค์ 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2537 (เมืองเชียงตุง) และเมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2546 (กรุงย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ เมืองมูเซ เมืองมิตจิน่า เมืองพุเตา เมืองเมียะอู)

รัฐบาล
- อดีตนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)
การเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ที่นครเนปิดอว์และกรุงย่างกุ้ง

- อดีตนายกรัฐมนตรี (พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์)
การเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549

- อดีตนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)
1) การเยือนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2544 ที่กรุงย่างกุ้ง
2) การเยือนในลักษณะ retreat ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2546 ที่เมืองงาปาลี
3) การเข้าร่วมประชุม ACMECS Summit ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2546 ที่เมืองพุกาม
4) การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม World Buddhist Summit วันที่ 9 ธันวาคม 2547 ที่กรุงย่างกุ้ง
5) การเยือนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 ที่นครเนปิดอว์

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์)
การเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2552

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)
การเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2552 และระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2552

- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายเตช บุนนาค)
การเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2551

- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
1) การเข้าร่วมประชุม AMM Informal Retreat ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2544
ที่กรุงย่างกุ้ง
2) การเยือนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2544 ที่กรุงย่างกุ้ง
3) การเยือนเมืองท่าขี้เหล็กเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2544 เพื่อพบกับพลโท ขิ่น ยุ้น เลขาธิการ 1 SPDC และกำหนดจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2
4) การประชุมระดับรัฐมนตรี 3 ฝ่าย ไทย – พม่า – อินเดีย ครั้งที่ 1 เรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2545 ที่กรุงย่างกุ้ง
5) การเยือน (working visit) ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2545 ที่กรุงย่างกุ้ง
6) การเยือนเมืองท่าขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เพื่อลงนามความตกลงว่าด้วย
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 และวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างสะพาน
7) การเยือนในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 ที่กรุงย่างกุ้ง
8) การเยือนในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2547 ที่กรุงย่างกุ้ง

- อดีตรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
การเยือนในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548

- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกันตธีร์ ศุภมงคล)
การเยือนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2548

- กองทัพ
1) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์) เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2549
2) ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน) เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2549
3) ผู้บัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์) เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2549
4) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์) เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2550
5) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552
6) ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา) เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2552

4.1.2 ฝ่ายพม่า
- พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ/นายกรัฐมนตรีพม่า (ตำแหน่งขณะนั้น) รวม 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2542 และวันที่ 29 เมษายน 2546)
- รองพลเอกอาวุโส หม่อง เอ รองประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ระหว่างวันที่
23-26 เมษายน 2545
- พลเอก เต็ง เส่ง นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2551
- พลเอก เต็ง เส่ง นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่อำเภอหัวหิน/ชะอำ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2552 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2552 ที่อำเภอชะอำ/หัวหิน และระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552
- พลเอก ขิ่น ยุ้น ในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ 1 ของสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2544 และเดินทางมาที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2 ครั้ง (วันที่ 7 ตุลาคม 2544 และ 19 พฤษภาคม 2546) เพื่อกำหนดจุดที่จะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 และทำพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างสะพาน และในฐานะนายกรัฐมนตรีพม่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 และเพื่อเข้าร่วมประชุม BIMST-EC Summit ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2547
- พลเอก ตูระ ฉ่วย มาน เสนาธิการทหาร/สมาชิกสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ
ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2547

4.2 ความตกลงและบันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามไปแล้ว
(1) ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
ลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2532
(2) บันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย – พม่า
ลงนามเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2533
(3) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
ลงนามเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2533
(4) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำสาย-แม่น้ำสบรวก
ลงนามเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2534
(5) ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-พม่า
ลงนามเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2536
(6) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการก่อสร้างกรรมสิทธิ์ การจัดการและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเมย/ทองยิน
ลงนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537
(7) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเพื่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศทั้งสอง
ลงนามเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539
(8) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการธนาคาร
ลงนามเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2539
(9) หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับพม่าว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง
ลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540
(10) บันทึกความเข้าใจเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพม่า
ลงนามเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540
(11) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
ลงนามเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2541
(12) ความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
ลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2542
(13) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้น
ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2544
(14) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
ลงนามเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545
(15) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
ลงนามเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546
(16) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับคณะกรรมาธิการการลงทุนของพม่า
ลงนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547
(17) หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกงานก่อสร้างถนนในสหภาพพม่า สายเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
ลงนามเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
(18) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือไทย-พม่าว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ
ลงนามเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
(19) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงานไฟฟ้าพม่าว่าด้วยความร่วมมือในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ลุ่มน้ำสาละวินและลุ่มน้ำตะนาวศรี
ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
(20) บันทึกความเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ Central Control Board on Money Laundering พม่า
ลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548
(21) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-พม่า
ลงนามเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548
(22) บันทึกความตกลงว่าด้วยการก่อสร้าง การถือครองกรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี
ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548
(23) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ลงนามเมื่อ 14 มีนาคม 2551
(24) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย
ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551
(25) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก
ลงนามเมื่อ 24 เมษายน 2552

5. เรื่องอื่นๆ
5.1 ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม
ไทยส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันผ่านความร่วมมือทางวัฒนธรรม เช่น กระทรวงการต่างประเทศได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไป ทอดถวายยังวัดในพม่าเป็นประจำทุกปี และสมาคมไทย-พม่าเพื่อมิตรภาพยังจัดการทอดกฐินสามัคคีที่พม่าต่อเนื่องทุกปีด้วยเช่นกัน
5.2 ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและด้านมนุษยธรรม
ไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในหลายโครงการ ทั้งด้านสาธารณสุข (โครงการยกระดับโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรคหู การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลต่าง ๆ) ด้านการพัฒนาทางเลือกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่อปราบปรามยาเสพติดตามโครงการบ้านยองข่า ดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ไทยเป็นประเทศแรกที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในกรณีที่พม่าประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กิส เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 ไทยให้ความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 950 ล้านบาท (28.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไทยยังให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูและบูรณะประเทศในระยะยาวต่อไป เช่น การฟื้นฟูภาคการเกษตร การปรับปรุงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ การสร้างศูนย์อนามัย การบูรณะ ศาสนสถาน

ความตกลงที่สำคัญระหว่างสหภาพพม่ากับประเทศไทย
๑. ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๒
๒. บันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย – พม่า ลงนามเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
๓. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ลงนามเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๓
๔. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำสาย-แม่น้ำสบรวก ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๔
๕. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-พม่า ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๖
๖. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการก่อสร้าง กรรมสิทธิ์ การจัดการและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเมย/ทองยิน ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๗
๗. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเพื่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๙
๘. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการธนาคาร ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙
๙. หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับพม่าว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐
๑๐. บันทึกความเข้าใจเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพม่า ลงนามเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐
๑๑. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑
๑๒. ความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒
๑๓. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น ลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔
๑๔. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ลงนามเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
๑๕. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖
๑๖. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับคณะกรรมาธิการการลงทุนของพม่า ลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
๑๗. หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกงานก่อสร้างถนนในสหภาพพม่า สายเมียวดี- เชิงเขาตะนาวศรี ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗
๑๘. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือไทย-พม่าว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ ลงนามเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๑๙. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงานไฟฟ้าพม่าว่าด้วยความร่วมมือในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ลุ่มน้ำสาละวินและลุ่มน้ำตะนาวศรี ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
๒๐. บันทึกความเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ Central Control Board on Money Laundering พม่า ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๒๑. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-พม่า ลงนามเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒๒. บันทึกความตกลงว่าด้วยการก่อสร้าง การถือครองกรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี ลงนามเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒๓. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑
๒๔. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย ลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒๕. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2157 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39987 คน

321349 คน

3285232 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official