สาธารณรัฐโบลิเวีย
Republic of Bolivia
 
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของอเมริกาใต้ มีพรมแดนด้านเหนือและตะวันออกติดกับบราซิล ด้านตะวันตกติดกับชิลีและเปรู ด้านใต้ติดปารากวัยและอาร์เจนตินา โบลิเวียมีที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปอเมริกาใต้ ไม่มีทางออกทางทะเล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

ภูมิอากาศ แตกต่างออกไปแต่ละพื้นที่ บริเวณที่ราบสูงและเทือกเขาแอนดีสอากาศหนาวเย็น หุบเขาตอนกลางและตอนล่างอากาศปานกลาง ไม่ร้อนไม่หนาวนัก ส่วนทางเหนือและตะวันออกของประเทศมีอุณหภูมิอากาศแบบเส้นศูนย์สูตร
ขนาดพื้นที่ 1,098,580 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงซูเกร (Sucre) เป็นเมืองหลวงตามรัฐธรรมนูญ กรุงลาปาซ
เป็นที่ตั้งของรัฐบาลและหน่วยงานสำคัญๆ
ประชากร (2549) 9 ล้านคน

เชื้อชาติ Meztizo (คนผิวขาวกับชาวพื้นเมือง) ร้อยละ 30 เชื้อสาย
Quechua ร้อยละ 30 เชื้อสาย Ayrnara ร้อยละ 25 และเชื้อสายยุโรป ร้อยละ 15

ภาษาราชการ ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ สำหรับภาษา Quechua
Ayrnara และ Quarani ใช้ในบางภูมิภาค

ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 95 และนิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 5

วันประกาศอิสรภาพ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1825 (จากสเปน)
วันชาติ 6 สิงหาคม
วันสถาปนารัฐธรรมนูญ 2 กุมพาพันธ์ ค.ศ. 1967
หน่วยเงินตรา โบลิเวียโน (Boliviano)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 7.72 โบลิเวียน
หน่วยชั่ง ตวง วัด ระบบเมตริก

ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ น้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ ดีบุก สังกะสี ทังสเตน ตะกั่ว พลวง วุลแฟรม เงิน ทองคำ ทองแดง กำมะถัน โปรแตสเซียม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 10.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 1,137.78 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.5 (ปี 2549)

ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดี
เป็นประมุข


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ CAN, CSN, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITU, LAES, LAIA, Mercosur (associate), MIGA, MINUSTAH, MONUC, NAM, OAS, ONUB, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNMISET, UNOCI, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO

การเมืองการปกครอง
ประวัติโดยสังเขป ระหว่าง 100 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 9 ชนอินเดียแดงเผ่า Aymara คือชนชาติที่อาศัยอยู่ในโบลิเวีย ต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 ชาวเผ่าอินคาที่ใช้ภาษา Quechua ได้ผนวกโบลิเวียเข้ากับจักรวรรดิของอินคา ในปี 1535 สเปนได้เข้ายึดครองโบลิเวียและในปี 1825) สาธารณรัฐโบลิเวียก็ได้ถือกำเนิดตั้งขึ้นตามชื่อของ Simon Bolivar วีรบุรุษผู้นำที่ได้กอบกู้อิสรภาพจากสเปนให้กับอเมริกาใต้ หลังจากนั้น โบลิเวียก็ตกอยู่ใต้การปกครองของทหารมาโดยตลอด โบลิเวียได้เข้าสู่สงครามกับชิลี (ปี 1879-84) แต่โบลิเวียต้องประสบกับความพ่ายแพ้และต้องสูญเสียดินแดนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นทางออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกให้แก่ชิลี ในปี 1903 โบลิเวียต้องสูญเสียส่วนหนึ่งของจังหวัด Acre ซึ่งเป็นแหล่งยางพาราที่สำคัญให้กับบราซิล และในปี 1938 โบลิเวียก็ต้องเสียดินแดนอีก 100,000 ตารางไมล์ เนื่องจากแพ้สงครามให้กับปารากวัย

เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 9 เขต (departamentos) อาทิ 1) Chuquisaca, 2) Cochabamba 3) Beni 4) La Paz 5) Oruro 6) Pando 7) Potois 8) Santa Cruz และ 9) Tarija
ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 5 ปี หากผู้ชนะการเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละ 50 ในการลงคะแนนรอบแรก รัฐสภาจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงลับเลือกตั้งระหว่างผู้ที่มีคะแนนนำสูงสุด 2 คนจากการเลือกตั้งรอบแรก ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
คณะรัฐมนตรี ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีจากบัญชีรายชื่อที่เสนอโดยวุฒิสภาโดยดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี

การเมืองการปกครอง (สถานะล่าสุด)

1.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้ง มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี คณะรัฐมนตรี มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ประธานาธิบดีคนล่าสุด คือนาย Juan Evo Morales Ayma เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 22 มกราคม2549 รองประธานาธิบดี นาย Alvaro Gracia Linera

1.2 ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐโดมินิกันได้แบ่งแยกอำนาจเป็น 3 ฝ่าย ฝ่ายบริหารซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาประกอบด้วย 2 สภา นั่นคือ สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก 130 คน จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 70 คน แบบบัญชีรายชื่อ 60 คน และวุฒิสภา มีสมาชิก 27 คน ทั้ง 2 สภามาจากการเลือกตั้ง ทั้งหมดอยู่ในวาระ 5 ปี และฝ่ายตุลาการ ที่เป็นอิสระแยกออกมาต่างหาก

1.3 รัฐบาลโบลิเวียมีปัญหาในเรื่องการขาดเสถียรภาพและประสบปัญหาหลายด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ การประท้วงที่นำไปสู่การประทะอย่างรุนแรงระหว่างภาครัฐและประชาชน ปัญหาความยากจน และการเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาระงับโครงการกำจัดการปลูกโคคา (ใช้ในการผลิตโคเคน)

 

เศรษฐกิจการค้า
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโบลิเวีย
น้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (โบลิเวียมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองมากเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอเมริกาใต้) แร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว พลวง (antimony) วูลแฟรม (wolfram) เงิน ทองคำ ทองแดง กำมะถัน โปแตสเซียม

การขนส่งสินค้า
เนื่องจากโบลิเวียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ดังนั้นการส่งออกและนำเข้าสินค้า โบลิเวียจะดำเนินการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือที่เมือง Arica และ Antofagasta ในชิลี และท่าเรือ Mollendo-Matarani ในเปรู นอกจากนี้ยังขนส่งผ่านเมือง La Quiaca ที่พรมแดนโบลิเวีย-อาร์เจนตินา และผ่านท่าเรือแม่น้ำ บนเส้นทางแม่น้ำที่ไหลไปสู่แม่น้ำอะเมซอน ทั้งนี้ โบลิเวียและชิลีได้มีความตกลงพิเศษระหว่างกันสำหรับการขนส่งสินค้าจากเมือง Arica เข้ามายังโบลิเวีย โดยละเว้นค่าธรรมเนียม Cargo fee ที่ท่าเรือ และเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1992 โบลิเวียและเปรูได้มีความตกลงระหว่างกันในเรื่องการขนส่ง โดยเปรูยกเว้นภาษีให้โบลิเวีย สำหรับการขนส่งสินค้าผ่านเมืองชายแดน Desaguadero ของโบลิเวียไปสู่ท่าเรือ Ilo ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเปรู ในขณะเดียวกัน เปรูจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทางรถยนต์และรถไฟผ่านโบลิเวียไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติก

เศรษฐกิจและสังคม
โบลิเวียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความยากจนในภูมิภาคละตินอเมริกาที่สุด ซึ่งเหตุผลหลาหลายกัน ความไม่มั่นคงทางการเมืองทำให้ภาคการเกษตรประสบปัญหาในการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย อัตราการเจริญเติบโตของประชากรในประเทศต่ำ ทำให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปไม่ได้มากเท่าที่ควร ปัญหาเงินเฟ้อและการคอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยอาณานิคมที่ประเทศมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทและมีปัญหาการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น
ประเทศนี้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เช่นเหมืองแร่ และมีแหล่งแก๊สธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในประเทศแถบละตินอเมริการองจากเวเนซูเอลา และที่ El Mut?nในแซนตาครูสมีเหล็กและแมกนีเซียมมากถึง ๗๐%ของปริมาณเหล็กและแมกนีเซียมโลก อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการสกัดแก็สธรรมชาติกับสังกะสีเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญที่สุดในประเทศ
โบลิเวียเป็นสมาชิกของประชาคม Andean ประชาคมนี้มีการใช้นโยบายการค้าเสรีกับประเทศสมาชิกด้วยกัน ประเทศที่เป็นสมาชิกได้แก่ เปรู เอกวาดอร์ โคลอมเบีย เวเนซูเอล่า นอกจากนั้นยังอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรี MERCOSUR.ในปี1997 สหรัฐยังคงเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของโบลิเวีย มีการนำเข้าและส่งออกระหว่างสองประเทศ และทำสนธิสัญญาการลงทุนระหว่างกัน

นโยบายต่างประเทศ
โบลิเวียเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ หลายองค์การ ไม่ว่าจะเป็นในระดับโลก หรือระดับภูมิภาค เช่น สหประชาชาติ กองทุนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาภายในทวีปอเมริกา (IDB) องค์การรัฐอเมริกัน ประชาคมแอนเดียน แต่ความไม่มั่นคงในการเมืองภายใน และบรรยากาศทางการลงทุน ทำให้รัฐบาลชุดนี้ จำเป็นต้องพัฒนาความสัมพันธ์ต่างประเทศเหล่านี้
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
• ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีบทบาทที่สุดในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งและเป็นนักลงทุนในประเทศที่สำคัญ แต่จากการที่มีการผลิตใบ โคคา สารที่พัฒนาไปเป็นยาเสพติดโคเคน และการค้าขายยาเสพติด ทำให้สหรัฐ ลดระดับความสัมพันธ์ลง รัฐบาลชดนี้ จึงมีนโยบายทำลายการผลิตโคคา และร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐในการต่อต้านยาเสพติด
• ความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน
เพื่อการลงทุนในประเทศ การลดหนี้ และความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
• ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ผ่านประชาคมแอนเดียน เกี่ยวกับการส่งเสริม
การลงทุนในภูมิภาค ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยกัน ที่เริ่มมีความสำคัญตั้งแต่ปี 2533
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
• ประเทศชิลี ที่เสียดินแดนชายฝั่งให้ไป และนำมาซึ่งปัญหาทางการค้าทางทะเลที่ทำให้โบลิเวียเสียค่าใช้จ่ายมาก การต่อรองทางการซื้อ-ขายพลังงานก๊าซ จึงเป็นสิ่งที่ถูกต่อต้านจากชาตินิยมโบลิเวียมาก

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐโบลิเวีย

ความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทยและโบลิเวียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2549 ซึ่งเป็นมูลค่ามากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.22 และไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอดในช่วงปีหลัง นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยในปี 2549 นี้ ได้มีการนำเข้าจากโบลิเวียเพียง 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออก 3.8ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากโบลีเวีย ได้แก่ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ธุรกรรมพิเศษ กล้อง เลนส์และอุปกรณ์การถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน

สินค้าที่ไทยส่งออกไปโบลีเวีย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ รถจักรยานและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม ผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อ และผ้าที่จัดทำแล้ว เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

896 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43768 คน

325130 คน

3289013 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official