ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่นติดต่อ 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 

หน้าแรก | หน้า2 ทัวร์เกาหลี  Romantic Lighting Festival

 รหัสทัวร์  XJ-L18-GT-ICN XJ23_MAR


1.กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – The Garden of  Morning Calm
2.อิสระเล่นสกี - ไร่สตอเบอรี่  – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล
3.พระราชวังถ๊อกซูกุง – โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร 
Cosmetic Shop - Duty Free –ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง 
4.พลอยอเมทิส – ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต -สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

สายการบิน  THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  1-4,7-10,8-11,16-19,22-25,23-26
มี.ค.61  1-4,7-10,14-17,15-18,21-24ทัวร์เกาหลี The Best Time Cherry Blossom in Seoul

รหัสทัวร์   KE-L18-GT-ICN KE06_APR


  1.กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอินชอน
  2.อินชอน-เกาะนามิ –ปั่น Rali Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล
  3.พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก–ศูนย์โสม- Cosmetic
Duty Free –สวนลอยฟ้า Seoullo7017- ถนนฮงแด

  4.หมู่บ้านบุกชนฮันนก –โซลทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
พิพิธภัณเท็ดดี้แบร์-คลองชงเกชน-ตลาดเมียงดง

 5.วัดโซเกชา – ชมเทศกาลดอกซากุระยออิโด -ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
พลอยอเมทิส-ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ


สายการบิน Korean Air
ราคาเริ่มต้น 31888.-บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 12-16 

ทัวร์ Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน

รหัสทัวร์   BKK-L04-SNOW SEOUL_MAY


1.สนำมบินสุวรรณภูมิ 
2. สนำมบินนำนำชำติอินชอน เกำหลีใต้– เกำะดังในหมู่นักท่องเที่ยว “ เกำะนำมิ“ – นวัตกรรมยำนยนต์ฮุนได 
3. ตำมรอยซี่รีย์ดรำม่ำเกำหลี และ ท ำไมคนเกำหลีชอบดื่มกำแฟอเมริกำโน ! #โรงงำนกำแฟ See’s Coffee
4.ผู้รับจ้ำงผลิดกำแฟให้กบหลำกหลำยแบรนด์ในเกำหลี อีกทั ั ้งเป็ นสถำบันสอนผู้หลงใหลกำแฟ
กรุงโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู– พิพิธภัณฑ์ภำพวำดลวงตำสำมสี่มิติ อัพเกรดพิพิธภัณฑ์เป็ นรูปแบบ
AR Museum กับภำพศิลปะ 100 กว่ำภำพ พิพิธภัณฑ์น ้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก 
5. กรุงโซล –ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine – พระราชวังมรดกโลกชังดก (สวนลับบีวอน ไม่ได้รวมไว้ในค่า ทัวร์ ) 
ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก –แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของ
พื้นเมือง (ละลายเงินวอน)– สนามบินนานาชาติอินชอน –กรุงเทพฯ


สายการบิน BUDGET AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 14900 -24900.- บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  26-30,27-31,28-1,29-2,30-3

เม.ย.61  2-6,3-7,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
  20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,27-1
  28-2,29-3,30-4

พ.ค.61  1-5,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,11-15,12-16
  13-17,14-18,15-19,18-22,19-23,20-24
  21-25,22-26,25-29,26-30,27-3128-1,29-2

ทัวร์เกาหลี Enjoy snow in winter

 รหัสทัวร์  XJ-L18-GT-ICN XJ24_FEB


1.กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน
2.อินชอน - เกาะนามิ - อิสระเล่นสกี -ซูวอน
3.ไร่สตรอเบอร์รี่ - กรุงโซล - COSMETIC SHOP - DUTY FREE
  LOTTE WORLD TOWER (SEOUL SKY) – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์
4.ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังชางด๊อกคุง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
  พลอยอเมทิส – โซลทาวเวอร์ -ตลาดเมียงดง
5.-ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน – กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 16999 - 17999.- บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  6-10,8-12,16-20,20-24,23-27,27ก.พ-3มี.ค.61 

ทัวร์เกาหลี สีชมพู Korea Cherry Blossom 6D3N

รหัสทัวร์ XJ-L47-KXJ11-CHERRY_APR


1.กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) -  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
2.อินชอน - เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมฮวาซอง
3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - กิมจิแลนด์ + ใส่ชุด“ฮันบก” -COSMETIC SHOP 
 SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) -TEDDY BEAR MUSUEM -ช้อปปิ้งทงแดมุน         
4.ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง          
DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง  
5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY - ช้อปปิ้ง ย่านฮงอิค
  PAJU ENGLISH -VILLAGE - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET
  ท่าอากาศยานอินชอน      
6.ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

                                                    
สายการบิน THAI AIR  ASIA X        
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61 21-26,23-28,28 มี.ค. – 02 เม.ย. 61
เม.ย.61  4-9,6-11,11-16,14-19,18-23,20-25
  25-30,27 เม.ย. – 02 พ.ค. 61
 

ทัวร์ KOREA WINTER SEORAK & SKI 5D3N

รหัสทัวร์ TW-L142-HKS-XX53-C01_FEB 


  1.สนามบินสุวรรณภูมิ       
  2.สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน   
3.อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน– วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)*
  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล- ตลาดทงแดมุน  
  4.พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี
  ย่านฮงแด – ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม –โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ
  สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง 
  5.N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ      

สายการบิน T-WAY AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 15,999.-

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
  13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22 
  19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,25-1,26-2
  27-3,28-4 

ทัวร์ HKS-TW53-CS02 KOREA APRIL SNOW FESTIVAL

รหัสทัวร์ TW-L142-HKS-TW53-CS02_APR


  1.สนามบินสุวรรณภูมิ
  2.สนามบินอินชอน – เกาะนามิ -  APRIL SNOW FESTIVAL - สกีรีสอร์ท
  3.ป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  COSMETIC OUTLETS - ตลาดทงแดมุน
  4.ศูนย์โสม – ชมซากุระที่ถนนยออิโด* - พระราชวังเคียงบ๊อค – ผ่านชมบลูเฮ้าส์
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู –  ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง
  5.น้ำมันสนเข็มแดง – แอมมาทิส – หอคอย N SEOUL TOWER – โรงงานสาหร่าย
ใส่ชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ภาพ 3 มิติ – ซุปเปอร์มาเก็ต
  สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

สายการบิน T’WAY
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 12-6,13-17,14-18 

ทัวร์ JEJU SPECIAL WINTER

รหัสทัวร์ ZE-L89-JEJU SPECIAL WINTER_FEB


 1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
  2.อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
สวนส้ม  - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค
  3.ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 
  ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ 
  พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ซอพจิโกจิ
  4.ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี 
ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ


สายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น  11,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  3-6 , 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 19-22
  20-23 , 24-27,7-10 , 10-13 , 13-16 , 17-20
  21-24 , 22-25 , 23-26,9-12 , 14-17 

ทัวร์เกาหลี KOREA BEST WINTER
  
รหัสทัวร์  CR-L106-WE05_KRWT_KR_MAR


1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2.ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE- ปั่น RAIL BIKE
  เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)
3.สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
  ศูนย์เวชสำอาง- เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
4.บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW
5.N SEOUL TOWER -(ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE
จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET


สายการบิน EASTAR JET/ JEJU AIR/ JIN AIR/ T’WAY
ราคาเริ่มต้น 16900 - 19900.- บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,18-22
  19-23,20-24,21-25,22-26,2327,24-28
25ก.พ-1มี.ค,26ก.พ-2มี.ค,27ก.พ-3มี.ค.61 

ทัวร์เกาหลี SAKURA BUSAN 5D3N

รหัสทัวร์   7C-L92-SAKURA BUS_MAR


1.กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk 
เมืองอุลซาน -สวนแดวังกัม –Taehwagang
3. Grand Park-Ganjeolgot Cape -เมืองปูซาน – Oryukdo Sunrise Park - Cosmetic Shop
Nurimaru APEC House - Red Pine – สะพานแขวนควังอัน
4.วัดแฮดง ยงกุงซา – สมุนไพรโสมเกาหลี - DUTY FREE
  สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - Busan International Film Festival
ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาชากัลชิ
5.ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ -ซุปเปอร์มาร์เก็ต - Lotte Dong Busan - Samnak Ecological Park


สายการบิน  JEJU AIR 
ราคาเริ่มต้น 16999 - 18999.- บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61 14-18,21-25,23-27,28มี.ค-1เม.ย.61,30มี.ค-3เม.ย.61 

ทัวร์ EASY LIKE SNOW IN KOREA

รหัทัวร์  LJ-L90- LIKE SNOW_FEB


1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – เล่นสกี
3.วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ฮันบก
เอเวอร์แลนด์  - Seoullo 7017
4.ศูนย์สมุนไพร –ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–ถ่ายภาพ 3 มิติ + พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง 
ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ

สายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  10-14,12-16,14-18,16-20,18-22,20-24,23-27
 25 ก.พ. – 01 มี.ค. 61,27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61
ทัวร์ EASY LANLA SPRING IN KOREA 

รหัสทัวร์ 7C-L90-LANLA SPRING-KR_MAR

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
  ONE MOUNT SNOW PARK

3.COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์
  สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน

4.ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
  ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +  ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค
  ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง

5.ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 


สายการบิน JEJU AIR
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  8-12,11-15,12-16,13-17,18-22,19-23
 

ทัวร์ JINHAE CHERRY BLOSSOM FESTIVAL

รหัสทัวร์ 7C-L185-JINHAE CHERRY_APR


1.กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Sunrise Park
เมืองอุลซาน - สวนแดวังกัม - Taehwagang Grand Park

3.Ganjeolgot Cape – เมืองปูซาน - วัดแฮดง ยงกุงซา - Cosmetic Shop
Nurimaru APEC -House - Red Pine - สะพานแขวนควังอัน

4.Jinhae Gunhangje Festival – สมุนไพรโสมเกาหลี – สวนยงดูซาน
หอคอยปูซาน – BIFF - ตลาดนัมโพดง – ตลาดปลาชาลกาชิ

5.ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – DUTY FREE – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - Lotte Dong Busan

สายการบิน JEJU AIR 
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  29 มี.ค.-02 เม.ย.,30 มี.ค.-03 เม.ย.61 

ทัวร์ EASY KOREA LOVE SPRING

รหัสทัวร์ LJ-L90-KR LOVE SPRING_APR

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.เกาะนามิ – วัดนักซันซา
3.เอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง
โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)- ตลาดทงแดมุน

4.เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด” - ศูนย์โสมรัฐบาล
บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค –ดิวตี้ฟรี –คลองชองเกชอน
ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง   

5.ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ +พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
  ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน
สนามบิน – กรุงเทพฯ 

สายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  3-7,4-8,6-10,7-11,10-14,11-15
  14-18,15-19,18-22,19-23,22-26
  23-27,27เม.ย-1พ.ค,28เม.ย-2พ.ค.61

 

ทัวร์ EASY LANLA SNOW IN KOREA

รหัสทัวร์ LJ-L90-LANLA SNOW_FEB


1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อินชอน – เล่นสกี – สตรอว์เบอร์รี - โซลทาวเวอร์
3.COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์
  สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน
4.ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – วัดโซเกซา – พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE – คลองชองเกชอน –  ช้อปปิ้งเมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
  ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


สายการบิน JIN AIR 
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  11-15,13-17,15-19,17-21,19-23,22-26,24-28
  26 ก.พ. – 02 มี.ค. 61,28 ก.พ. – 04 มี.ค. 61 

ทัวร์เกาหลี SEORAK SNOW TRAIN

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  CR-L106-WE06_KRWT_KR_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - TEDDY BEAR FARM
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - แช่ออนเซ็น (ไม่รวมค่าเข้า)
*ท่านใดที่ต้องการแช่ออนเซ็นเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยนะคะ
 SEA TRAIN (รถไฟสายโรแมนติก) - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
สตรอเบอร์รีฟาร์ม - เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)- พระราชวังชางด็อก - ศูนย์น้ำมันสนแดง
 ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
 ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
N SEOUL TOWER - DUTY FREE - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET/ JEJU AIR/ JIN AIR/ T’WAY
ราคาเริ่มต้น 17900 - 189000-บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
  12-16,13-17,15-19,16-20,18-22,19-23
  20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25ก.พ-1มี.ค.61
  26ก.พ-2มี.ค.,27ก.พ-3มี.ค,28ก.พ-4มี.ค.61

มี.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20
  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,26-30,27-31
  28มี.ค-1เม.ย.,29มี.ค-2เม.ย,30มี.ค-3เม.ย,31มี.ค-4เม.ย.61
 

ทัวร์เกาหลี MONTH OF LOVE IN KOREA 5D3N        
  
เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  LJ-L92-MONTH OF LOVE_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อินชอน - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ
 สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม -ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศฟินๆ
( ให้ท่านเล่นสกีและถ่ายรูปแบบจุใจไม่ต้องเร่งรีบ )-ไร่สตอเบอรรี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - COSMETICS OUTLET  - ช้อปปิ้งจุใจที่            
ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้ากีฬา
เครื่องประดับ- น้ำมันสนแดง - ศูนย์ฮ็อกเกตนามู – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก )
 ทำคิมบับ ( ข้าวห่อสาหร่าย ) -พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง
 ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง - อิ่มอร่อยกับ !!-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เติมไม่อั้น
ศูนย์โสมเกาหลี – คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอน 
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 17900 - 19900.-บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  1-5,2-6,3-7,48,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,13-17,14-18,15-1,16-20,17-21
  18-22,19-23๙20-24,25 ก.พ. – 01 มี.ค.,26 ก.พ. – 02 มี.ค.
  27 ก.พ. – 03 มี.ค., 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 

ทัวร์เกาหลี  BEST SKI ICE FISHING

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์   CR-L106-WE02-KRIC_JAN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ตกปลาน้ำแข็ง
ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) - เล่นสกีสุดมันส์
(ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)
สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
 TRICK ART MUSEUM - ศูนย์เวชสำอาง-พระราชวังเคียงบ๊อก
บลูเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - FANTA STICK SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน
 ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - SUPERMARKET


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET/ JEJU AIR/ JIN AIR/ T’WAY
ราคาเริ่มต้น 19900.- บาท

กำหนดเดินทาง
ม.ค.61  9-13,10-14,13-17,16-20,17-21,18-22,19-23
  20-24,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
  28ม.ค-1ก.พ.61,29ม.ค-2ก.พ.61,30ม.ค.-3ก.พ.61
  31ม.ค-4ก.พ.61

 

ทัวร์เกาหลี Enjoy snow in winter

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  XJ-L18-GT-ICN XJ25_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน - เกาะนามิ - ปั่นRail Bike
ซูวอน-โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
น้ำมันสนเข็มแดง -พลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก-ชมเทศกาลดอกซากุระ
เพิ่มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ ในช่วงที่ดอกซากุระบาน
หรือช่วงประมาณวันที่ 10-15  เม.ย 61 ***-พระราชวังชางด๊อกคุง
ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-COSMETIC-DUTY FREE
โซลทาวเวอร์-ตลาดเมียงดง -ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 16999 - 24999.- บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  28 ก.พ – 04 มี.ค.61

มี.ค.61  9-13,14-18,16-20,16-20,21-25
  22-26,23-27,28 มี.ค– 01เม.ย.61
  30 มี.ค– 03 เม.ย.61

เม.ย.61  3-7,10-14,11-15,12-16,13-17,18-22
  25-29,27 เม.ย – 01 พ.ค.61

ทัวร์ กด LIKE CHERRY BLOSSOM  5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  XJ-L66-LIKE CHERRY_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –อินชอน-อินชอน  – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
อุโมงค์ซากุระถนนคังนึง – บ้านชินซาอิมดัง – ร้านเครื่องสำอางค์
สวนสนุก LOTTE WORLD – LOTTE SEOUL SKY – Seoullo7017
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด็อก – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง-ร้านละลายเงินวอน
 สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 21900- 26666.-บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 4-8,11-15,12-16,13-17

ทัวร์เกาหลี The Best Time in Seoul

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์   TG-L18-GT-ICN TG07_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอินชอน
อินชอน-เกาะนามิ –ปั่น Rali Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม- Cosmetic
Duty Free –สวนลอยฟ้า Seoullo 7017- ถนนฮงแด
หมู่บ้านบุกชนฮันนก –โซลทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-พิพิธภัณเท็ดดี้แบร์
คลองชงเกชน-ตลาดเมียงดง-วัดโซเกชา -  Lotte World Tower (Seoul Sky)
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- พลอยอเมทิส- ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น22999 - 25999.-บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  9-13,10-14,11-15,16-20,18-22,19-23
  20-24,23-27,27-31,30-3

เม.ย.61  5-9,6-10,913,15-19,17-21,19-23,24-28
  27-1,25-29
 

ทัวร์ (TG) 5D3N KOREA SONGKRAN 88

รหัสทัวร์ TG-L137-KR-SONGKRAN 88_APR


  1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (อินชอน) 
  2.เมืองอินชอน - เมืองชุนชอน - เกาะนามิ - ปั่นเรลไบท์
  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  (พิเศษ !! นั่งกระเช้าไฟฟ้า) -  วัดชินฮึงซา
  3.โรงเรียนสอนทำกิมจิ (พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีชุดฮันบก)
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี
  เอ็น โซล ทาวเวอร์ (พิเศษ !! กับเมนูบุฟเฟ่ต์ Sea Food จุใจ ไม่อั้น !!)
  4.ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ถนนยออิโด
  พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้ง - ย่านเมียงดง
  5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาร์ละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 12-16

 

ทัวร์เกาหลี  The Best Time in Seoul

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  TG-L18-GT-ICN TG07_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอินชอน
อินชอน-เกาะนามิ –ปั่น Rali Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม- Cosmetic
Duty Free –สวนลอยฟ้า Seoullo 7017- ถนนฮงแด
หมู่บ้านบุกชนฮันนก –โซลทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
พิพิธภัณเท็ดดี้แบร์-คลองชงเกชน-ตลาดเมียงดง
วัดโซเกชา -  Lotte World Tower (Seoul Sky)
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- พลอยอเมทิส- ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อินชอน– กรุงเทพ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 24999 - 26999.-บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  9-13,10-14,11-15,16-20,18-22,19-23
  20-24,23-27,27-31,30มี.ค-3เม.ย.61

เม.ย.61  5-9,6-10,9-13,15-19,17-21,19-23,24-28
  2เม.ย-1พ.ค.61
พ.ค.61 25-29
 

ทัวร์เกาหลี Deluxe Springtime in Seoraksan

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-ICN XJ26_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – เข้าสู่ที่พัก-ยงเพียงสกีรีสอร์ท
 ชมวิวยอดเขา Dragon Peak - แข่งขันเลื่อนหิมะ – ปาร์ตี้อาหารค่ำ
กรุงโซล – โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม - COSMETIC SHOP
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง 
พระราชวังชางด๊อกคุง -พลอยอเมทิส – เทศกาลดอกซากุระถนนยออิโด
 สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 25999 - 27999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  11-15,12-16,13-17,14-18
 

ทัวร์เกาหลี Deluxe Springtime in Seoraksan

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  TG-L18-GT-ICN TG08_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอินชอน
อินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-วัดชินฮันซา  
อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี Aqua World  ***รวมค่าอาบน้ำแร่***
ฟาร์มแกะ Daegwallyeong – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก-โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-  Cosmetic-Duty Free -ตลาดเมียงดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- พลอยอเมทิส- Lotte World Tower
 (Seoul Sky) - ช้อปปิ้งถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อินชอน– กรุงเทพ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 27999 - 31999.-บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  5-9,6-10,27เม.ย-1พ.ค.61

พ.ค.61  25-29 

ทัวร์เกาหลีFunny April Snow Festival & Cherry Blossom

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ TG-L18-GT-ICN TG09_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน - ยงเพียงสกีรีสอร์ท
แข่งขันเลื่อนหิมะ - ปาร์ตี้อาหารค่ำ+ชมโชว์-ชมวิวยอดเขา Dragon Peak 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ชมน้ำพุเต้นระบำสะพานบันโพ
โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชนฮันอก+สวมชุดฮันบก
 ศูนย์โสม -  Cosmetic Shop - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -Duty Free - ตลาดเมียงดง
ชมเทศกาลดอกซากุระยออิโด - น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส
 ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35999.-บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  11-15,12-16,13-17

 

ทัวร์เกาหลี  Seoraksan in Winter สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  KE-L18-GT-ICN KE04_FEB       
  
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน - อิสระเล่นสกี - อุทยานโซรัคซาน
วัดชินฮันซา-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง  - ไร่สตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซล-โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
Cosmetic Shop -  Duty Free - ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส
 ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 23559 - 25559.-

กำหนดเดินทาง
ม.ค.61  10-14,17-21,24-28,31ม.ค-4ก.พ.61
ก.พ.61  14-18,21-25,28 ก.พ.-04 มี.ค. 61

 

ทัวร์  เกาหลี Beautiful Winter Snow

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  TG-L18-GT-ICN TG06_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอินชอน-อินชอน-เมืองซงโด
GTower-สวนสาธารณะ Central Park  – Hyundai Outlet
 หมู่บ้านเทพนิยายเจ้าชายน้อย Petite France  -  อิสระเล่นสกี - ซูวอน
ไร่สตรอเบอร์รี่ - Lotte World Tower (รวมขึ้นลิฟท์ SeoulSky) 
 สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์  -  ตลาดทงแดมุน-พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -Cosmetic Shop - Duty Free - สวนลอยฟ้าSeoullo 7017
ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ - น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - Teddy Bear Museum
ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 25599 - 275999.-

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  8-12,14-18,21-25,23-27,28ก.พ-4มี.ค

 

ทัวร์ Funny April Snow Festival & Cherry Blossom

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  TG-L18-GT-ICN TG09_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน - ยงเพียงสกีรีสอร์ท
 แข่งขันเลื่อนหิมะ - ปาร์ตี้อาหารค่ำ+ชมโชว์-ชมวิวยอดเขา Dragon Peak
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ชมน้ำพุเต้นระบำสะพานบันโพ
โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด๊อกกุง - หมู่บ้านบุกชนฮันอก+สวมชุดฮันบก
 ศูนย์โสม -  Cosmetic Shop - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -Duty Free - ตลาดเมียงดง
ชมเทศกาลดอกซากุระยออิโด - น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35999.-

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  11-15,12-16,13-17

 

ทัวร์ Rail Bike Spring Cherry Blossom

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  XJ-L18-GT-ICN XJ25_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน - เกาะนามิ - ปั่นRail Bike – ซูวอน
โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -น้ำมันสนเข็มแดง
พลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก -ชมเทศกาลดอกซากุระ*** เพิ่มโปรแกรม
 ชมเทศกาลดอกซากุระ ในช่วงที่ดอกซากุระบานหรือช่วงประมาณวันที่ 10-15  เม.ย 61 ***
พระราชวังชางด๊อกคุง-ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-COSMETIC-DUTY FREE
โซลทาวเวอร์-ตลาดเมียงดง  -ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 16999 - 26999 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  28 ก.พ – 04 มี.ค.61

มี.ค.61  9-13,14-18,16-20,21-25,23-27,28 มี.ค – 01 เม.ย.61
  30 มี.ค– 03 เม.ย.61

เม.ย.61  3-7,10-14,11-15,12-16,13-17,18-22,25-29,27เม.ย-1พ.ค.61

 

ทัวร์ Deluxe Springtime in Seoraksan

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  TG-L18-GT-ICNTG08_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอินชอน-อินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
วัดชินฮันซา -อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี Aqua World  ***รวมค่าอาบน้ำแร่***
ฟาร์มแกะ Daegwallyeong – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล-พระราชวังเคียงบ๊อคคุง
สวมชุดฮันบก-โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-  Cosmetic-Duty Free
ตลาดเมียงดง-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- พลอยอเมทิส- Lotte World Tower (Seoul Sky)
 ช้อปปิ้งถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  31991  บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  5-9,6-10,27เม.ย-1พ.ค.61


 

ทัวร์เกาหลี  P2.HI KOREA SPRING SO FRESH

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  LJ-L196-P2.HI KR SPRING_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – สนามบินอินชอน-หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET
 เกาะนามิ-ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก
 คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก-โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK
 ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต
กรุงเทพฯ  (พิเศษ ชมซากุระ-ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  15900  - 17900  บาท
มี.ค.61  3-7,17-21,9-13,23-27,7-11,15-19,21-25
 

ทัวร์เกาหลี  [ICN02]  LIGHT SHINE IN KOREA 4D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์   XJ-L09-ICN02_LIGHT KR_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – ANSAN STARLIGHT VILLAGE
รร. ซูวอน-วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
 สวนสนุกลอตเต้เวิร์ล – SEOUL SKY -TOWER - น้ำมันสน
 โซลทาวเวอร์ - รร.โซล-ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง
 COSMETIC  OUTLET - DUTY FREE -ตลาดเมียงดง
สมุนไพรออตเกนามู - พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
 สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 16999 - 18999.-

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  1-4,2-5,3-5,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12
  10-13,11-14,12-15,13-16,14-17,15-18
  16-19,17-20,18-21,19-22,20-23,21-24
ทัวร์ BUSAN PLUS + JOY WINTER 4D2N

รหัสทัวร์ ZE-L89-PUS+JOY_FEB

1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนานาชาติกิมแฮ – สะพานเดินทะเล -นั่งกระเช้าลอยฟ้า 
  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด 
วัดแฮดง ยงกุงซา  - ล็อตเต้ เอาท์เลท
3.เอเปค เฮ้าส์  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ 
  ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์
4.โบสถ์ Jukseong  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม 
ดิวตี้ฟรี –สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ

สายการบิน EASTAR JET 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22
   20-23,25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค.,3-6 , 7-10 , 10-13
  14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-3มี.ค.,1-4 , 2-5
  8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26

ทัวร์ BUSAN PLUS + JOY SPRING

รหัสทัวร์ XX-L89-PUS+JOY SR_MAY


1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนานาชาติกิมแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า
  ตลาดปลาจุนกัง  - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
3.วัดแฮดง ยงกุงซา  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ 
เอเปค เฮ้าส์  - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์
4.ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
ดิวตี้ฟรี –สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ


สายการบิน EASTAR JE, JEJU AIR 
ราคาเริ่มต้น 11,300 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  4-7,5-8,3-6,6-9,1-4,2-5,7-10,11-14,12-15
  13-16,18-21,19-22,10-13,14-17,17-20,20-23
  25-28,8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27
  22-25,23-26

เม.ย.61  21-24,22-25,23-26,24-27,17-20,18-21,19-22
  20-23,25-28,30-3 พ.ค.,16-19,26-29,27-30,29-2 พ.ค.
  15-18,28-1 พ.ค.,11-14,14-17,: 12-15,13-16

พ.ค.61  20-23,21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31
  6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28
 5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21,2-5,3-6,4-7,10-13
  11-14,1-4
 

ทัวร์ KOREA PLUS + JOY WINTER

รหัสทัวร์ XX-L89-KR PLUS + JOY WIN_FEB


1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2.เกาะนามิ  - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
 วัดชินฮันซา  - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์
3.ลานสกี  - ล็อตเต้ โซล สกาย 
 สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  - โซลโล 7017
4.ร้านน้ำมันสน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์ 
  ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด  - หอคอยกรุงโซล  - ตลาดเมียงดง
5.ร้านค้าสมุนไพร  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี 
พระราชวังถ็อกซูกุง  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

สายการบิน EASTAR JET//JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22
   19-23 , 20-24 , 25-1 มี.ค. , 26-2มี.ค. , 27-3 มี.ค.
 3-7 , 7-10 , 10-14 , 14-18 , 17-21 , 21-25 , 24-28
  28-4มี.ค.
 

ทัวร์ KOREA PLUS + SPECIAL SPRING

รหัสทัวร์ XX-L89-KR PLUS-SPECIAL_MAY


1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2.หมู่บ้านฝรั่งเศส (Petite France)  - เกาะนามิ  – โซลโล 7017
3.ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด 
  ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้
4.พระราชวังถ็อกซูกุง  - หอคอยกรุงโซล  - ร้านค้าสมุนไพร
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี – เมียงดง 
พิเศษ ชมซากุระบาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)   - กรุงเทพฯ

สายการบิน EASTAR JET//JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  4-7,5-8,3-6,6-9,1-4,2-5,7-10,11-14,12-15
  13-16,18-21,19-22,10-13,14-17,17-20,20-23
 25-28,26-29,27-30,8-11,9-12,15-18,16-19
  21-24,24-28,28-31,31-3 เม.ย.,22-26,23-27
 29-1 เม.ย. ,30-2 เม.ย.

เม.ย.61  21-24,22-25,23-26,24-27,8-11,17-20,18-21
19-22,20-23,25-28,30-3 เม.ย.,7-10,9-12
16-19,26-29,1-4,2-5,3-6,27-30,29-2 เม.ย.
6-9,10-13,15-18,4-7, 28-1 เม.ย.

พ.ค.61  20-23,21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31
  6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27
  25-28,5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21,2-5
  3-6,4-7,10-13,11-14,1-4
 

ทัวร์ ASIANA PLUS + JOY WINTER

รหัสทัวร์ OZ-L89-ASIANA PLUS-JOY_FEB


1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2.เกาะนามิ  - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  - วัดชินฮันซา 
  พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์
3.ลานสกี  - ล็อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 
โซลโล 7017
4.ร้านน้ำมันสน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด 
หอคอยกรุงโซล  - ตลาดเมียงดง
5.ร้านค้าสมุนไพร  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - พระราชวังถ็อกซูกุง 
  ซุปเปอร์มาร์เก็ต


สายการบิน ASIANA AIRLINE 
ราคาเริ่มต้น 19,200 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  9-12,13-17,26-2มี.ค.61
 

ทัวร์เกาหลี  [ICN03]  CHERRY SWEET IN KOREA 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์   XJ-L09-ICN03-CHERRY SWEET_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน-RAILBIKE
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
COSMETIC   OUTLET – โซลทาวเวอร์-น้ำมันสน – ถนนยออีโด
พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านนัมซานฮันอก - DUTY FREE   
ตลาดเมียงดง-สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส
 TRICK EYE & ICE MUSEUM – ศูนย์สมุนไพรโสม  
PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 18999 - 26999.-

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,15-19,16-20
  17-21,18-21,19-23,20-24,21-25,22-26
  23-27,24-28,25-29,26-30,27เม.ย-1พ.ค,28เม.ย-2พ.ค.61


 

ทัวร์เกาหลี  [ICN04]  CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์   XJ-L09-ICN04-CHERRY BLOSSOM_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – วันชินฮึงซา
 อุทยานซอรัคซาน + CABLE CAR -โรงเรียนสอนทำกิมจิ
 ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู
 COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER-น้ำมันสน
 ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง 
พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE
 ตลาดเมียงดง – รร.โซล-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 17999 - 18999.-
กำหนดเดินทาง
มี.ค.61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12


 

ทัวร์เกาหลี  [ICN05] ROMANTIC SPRING IN KOREA 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์   TG-L09-ICN05-ROMANTIC-KR_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู้บ้านเทพนิยาย
 MANCHEONHA SKYWALK - โรงถ่ายละคร ONDAL OPEN FILM SET
 ถ้ำ ONDAL CAVE-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 COSMETIC OUTLETโซลทาวเวอร์-น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนยออีโด
 ฮอตเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง-DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรโสม– TRICK EYE & ICE MUSEUM – ย่านฮงแด
 ถนนกาโรซูกิล -ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23900 - 25900.-

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  7-11,9-13,14-18,16-20,21-25,23-27,28มี.ค - 1เม.ย
  30มี.ค-3เม.ย.
เม.ย.61  4-8,18-22,25-29

 

ทัวร์เกาหลี Surprise Snow in Korea 4D3N on Feb’18

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์   XJ-L92-SURPRISE_4D-FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 ป้อมฮวาซองมรดกโลก – ที่พัก -สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท 
ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ – ย้อนวัยเด็กกับเครื่องเล่นนานา  ชนิด ณ
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – อิสระช้อปปิ้งตลาดชื่อดัง “เมียงดง ” 
พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โสมเกาหลี - ดิวตี้ฟรี
COSMETICS OUTLET อิสระช้อปปิ้งฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- น้ำมันสนเข็มแดง 
พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น15900- 16900
ก.พ.61  6-9,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24
23-26,25-28,27ก.พ-2มี.ค.61


 

ทัวร์เกาหลี  P10_HI KOREA BUSAN

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  KE-L196-P10_HI_KR_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้)-สนามบินนานาชาติกิมแฮ
 นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน -ตลาดปลาจุนกัง
 สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด
หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong-ร้านน้ำมันสนเข็มแดง
วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว
ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ -Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  KOREAN AIR
ราคาเริ่มต้น 20900

กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  08 – 12 ,22 – 26
มีค.61  08 – 12,22 – 26
 

ทัวร์เกาหลี  EASY KOREA LIKE SPRING

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L90-KR LIKE SPRING_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France
 เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์-วัดวาวูจองซา – ไร่สตรอเบอร์รี่
 เอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสม– บลูเฮาส์
พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง DUTY FREE –คลองชองเกชอน
โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง -  ศูนย์สมุนไพร
RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
ถ่ายภาพ3 มิติ- ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน
 สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  15900  - 17900  บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  1-5,4-8,6-10,11-15,12-16,14-18,18-22
  19-23,20-24,22-26,23-27

 

ทัวร์เกาหลี Soraksan & Ski Resort Super Chill 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ TG-L18-GT-ICN TG04_MAR18   

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ - อินชอน-อินชอน–  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา
 สนุกกับลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ -  โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดอันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังเคียงบ๊อคคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรบำรุง
 ตับเกาหลี ( RAISON TREE ) -  COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง -  โซลทาวเวอร์ – Teddy Bear Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23999 - 24999


ก.พ 61  22-26,28-4
มี.ค 61  1-5,10-14
 

ทัวร์เกาหลี  Winter Ice fishing Memories5วัน 3

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L18- GT-ICN XJ19_FEB18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - อินชอน-อินชอน - อิสระเล่นสกี – สกีรีสอร์ท
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอร์รี่ -กรุงโซล -COSMETIC SHOP
DUTY FREE - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์-ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด๊อกคุง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี–พลอยอเมทิส– โซลทาวเวอร์-
ตลาดเมียงดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 199999  บาท


ก.พ 61 1 8-12,23-27


 

ทัวร์เกาหลี [ICN01]  FISHING SO COOL IN KOREA 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN01_KOREA_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เล่นสกีบนลานสกี  -ขนาดใหญ่ – รร ซูวอน-ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก - EVERLAND - COSMETIC OUTLET
สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – รร.โซล-สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน
TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส -พระราชวังชางด็อกซูกุง - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง    -ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินAIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 17900 -  บาท


ก.พ.61  1-5,2-6,3-7,7-11,8-12,9-13,10-14,15-19,16-20,17-21
  21-25,22-26,23-27,24-28

 

ทัวร์เกาหลี   Impression of Seoul สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  KE-L18-GT-ICN KE05_MAR

          
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล
สวนลอยฟ้า Seoullo 7017-พระราชวังเคียงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก - หมู่บ้านบุกชนฮันนก
 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ช้อปปิ้งถนนฮงแด-โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop - Duty Free -
คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 23559.-
กำหนดเดินทาง
มี.ค 61  14-18,21-25
 

ทัวร์เกาหลี Busan Culture สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  KE-L18-GT-PUS KE01_MAR 
           

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู
วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด-เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา
 Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower
ช้อปปิ้งถนนทงซองโน-เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet
สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 23559 - 24559.-

กำหนดเดินทาง
02-06 ก.พ. 61 23559.-
02-06  มี.ค. 61  23559.- 


 

ทัวร์เกาหลี  KOREA PLYS+SPECIAL WINTER

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L89- KR PLYS+SPECIAL WINTER_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ -   ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  - โซลโล 7017
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท  - เกาะนามิ  - ลานสกี
ร้านสมุนไพร  - ศูนย์โสม  - พระราชวังถ็อกซูกุง  - หอคอยกรุงโซล  - ตลาดเมียงดง  
 ดิวตี้ฟรี  - ร้านละลายเงินวอน 

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY
ราคาเริ่มต้น 12900-16900 บาทก.พ 61  4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 
  25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค.,3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 
  21-24 , 24-27 , 28-3มี.ค.,1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 
   22-25 , 23-26

ทัวร์เกาหลี  HOT PROMOTION JEJU SPRING

 เที่ยวเกาหลี  รหัสทัวร์ ZE-L89-JEJU SPRING_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน
 วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค -ปั่นจักรยาน Rail Bike  - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง 
 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
 ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ  -– ชายหาดวอลจองรี  -  ยงดูอัมร็อค - ร้านค้าสมุนไพร 
  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 10900 - 20900.-

พ.ค 61  20-23,21-24,-22-25,23-26,26-29,27-30,28-31
  6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28
  5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21
  2-5,3-6,4-7,10-13,11-14,1-4

มี.ค 61  4-7,5-8,3-6,6-9,1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22
  8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31-3 เม.ย.
   22-25,23-26,29-1 เม.ย.,30-2 เม.ย.

เม.ย 61  21-24,22-25,23-26,24-27- 8-11,17-20,18-21,19-22,20-23
  25-28,30-3 พ.ค., 7-10,9-12 ,16-19,26-29,
  10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30
  1-4,2-5,3-6,27-30,29-2 พ.ค., 6-9,10-13,15-18,4-7,28-1 พ.ค.
  11-14,14-17,5-8,12-15,13-16

 


 

ทัวร์เกาหลีKOREA SKI DELUXE

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XX-L106-KRSN_KR SKI_MAR18 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE 

 เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)

สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) 

ศูนย์เวชสำอาง - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM 

ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน -บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก

 ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE 

 FANTA STICK SHOW  -  บุฟเฟ่ต์นานาชาติขาปูยักษ์-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 

ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE - จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน 

SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

ราคาเริ่มต้น 17900 - 19900.-

กพ 61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13

10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19

16-20,17-21,18-22,19-23,20-22,21-25

มี.ค 61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13

10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19

16-20

 

ทัวร์เกาหลี HIKOREA WINTER SO COOL

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L196-P8_HIKOREA_FEB18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – สนามบินอินชอน -หมู่บ้านเทพนิยาย –  เกาะนามิ –  เล่นสกี
ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND  – น้ำมันสนเข็มแดง – คอสเมติก
พระราชวังถ๊อกซูกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร
 คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์– ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ฮันบก -ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  16900  - 26900  บาท


ก.พ 61  12 – 16 ,26 – 02 ,03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09
  06 – 10 ,10 – 14 ,11 – 15 , 13 – 17 , 17 – 21
  18 – 22 , 19 – 23 ,20 – 24, 24 – 28  , 25 – 01
  27 – 03 ,01 – 05 ,02 – 06 , 07 – 11 , 08 – 12
  09 – 13 , 14 – 18 ,15 – 19 ,16 – 20 , 21 – 25
  22 – 26 ,23 – 27 , 28 – 04
 


 

ทัวร์เกาหลี  WELCOME SPRING IN KOREA 5D3N   
      
เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์   LJ-L92- SPRING  KR_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อินชอน - ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL
 ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ - เกาะนามิ ( เกาะชื่อดัง )
หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลีชื่อดัง -วัดวาวูจองซา  - ไร่สตอเบอรรี่
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - COSMETICS OUTLET 
 ช้อปปิ้งจุใจที่ - ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ
เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า ฯลฯ-น้ำมันสนแดง - ศูนย์ฮ็อกเกตนามู – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี
( ฮันบก ) + ทำคิมบับ ( ข้าวห่อสาหร่าย )  พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง
 ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง - อิ่มอร่อยกับ !!- บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ
และ น้ำจิ้มรสเด็ด จัดจ้าน-ศูนย์โสมเกาหลี – คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส
 ละลายเงินวอน -สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  16900  - 17900  บาท

มี.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
  18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28


ทัวร์เกาหลี [KR31] ICE FREEZING IN KOREA 4D3N 

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR31_KR  ICE_FEB18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก 

ซูวอน-ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ 

 ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ -จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD -COSMETIC OUTLET 

 น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวัง 

 ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - รร.โซล                  

ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน  

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X 

ราคาเริ่มต้น  16900  - 17900  บาท 

ก.พ 61 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12

10-13,11-14,12-15,13-16,14-17,15-18

16-19,17-20,18-21,19-22,20-23,21-24

22-25,23-26,24-27,25-28,26-1,27-2,28-3

ทัวร์เกาหลี KR32 SNOW FISHING IN KOREA 5D3N 

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR32_KR SNOW _FEB18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน-ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 

 ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ - จากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก

EVERLAND - รร.โซล-เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – น้ำมันสน - COSMETIC  

 N SEOUL TOWER – ศูนย์  -สมุนไพรโสม   DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

 รร.โซล -เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – น้ำมันสน - COSMETIC  - N SEOUL TOWER 

 ศูนย์  - สมุนไพรโสม   DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล-พลอยอะเมทิส 

 TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเก  

 นามู - PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบิน)

สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X 

ราคาเริ่มต้น  17900  - 18900  บาท 

ก.พ6 1 1-5,26,3-7,7-11,8-12,9-13,10-14,14-18,15-19

16-20,17-21,21-25,22-26,23-27,24-28,28-4
 


ทัวร์เกาหลี [KR33]  FISHING & SKI IN KOREA 5D3N 

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR33_KR FISHING _FEB18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 

 เล่นสกีบนลานสกี  -ขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท -ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ 

 โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก  -EVERLAND 

COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – รร.โซล

สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส   

พระราชวังชางด็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต

สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X 

ราคาเริ่มต้น  19900  - 20900  บาท    

ก.พ6 1 1-5,26,3-7,7-11,8-12,9-13,10-14,14-18,15-19

16-20,17-21,21-25,22-26,23-27,24-28,28-4
 

ทัวร์ KRWE07_Korea Grand Winter

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  XX-L106-KRWE07_KR_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE
 เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์(ไม่รวมค่าเข้าลานสกึ ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก)
หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**
เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)-FANTA STICK SHOW
พระราชวังเคียงบ๊อก - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ 
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท- TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง- LINE FRIENDS STORE - ศุนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)- ศูนย์โสม
ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - DUTY FREE - คลองชองเกซอน
ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIR  /THAI AIRWAYS / ASIANA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 22,900.-บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ 61  7-11,8-12,14-18,27-3,28-4

มี.ค 61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
  16-20

 


ทัวร์ HAPPY KOREA WINTER SEORAK & SKI 5D 3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L142-HKS-C01_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-แห่งชาติโซรัคซาน– วัดชินฮึงซา
ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล
ตลาดทงแดมุน-พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี
COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด –ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม
โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ– สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JINAIR
ราคาเริ่มต้น 16999-27999 บาท

ก.พ 61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
                10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
    16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
    22-26,23-27,24-28,25-1,26-2,27-3,28-4 


ทัวร์ HAPPY KOREA WINTER SEORAK&SKI 5วัน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ TW-L142-HKS-C01_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ -  สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี
 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน– วัดชินฮึงซา
ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล
ตลาดทงแดมุน -พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี
 COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด
ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม–โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ
สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
 สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน   T-WAY AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  15999-25999 บาท

ก.พ 61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
   11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
   18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
   25-1,26-2,27-3,28-4

 

ทัวร์ HAPPY KOREA SUPER SURPRISE SPRING

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L142-HKS-S02_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินอินชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
 HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ-วัดวาวูจองซา – ทำกิมจิ
 สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล
ตลาดทงแดมุน –  โชว์ FANTA STICK-พระราชวังชางด๊อก
 ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต
 สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน สายการบิน XX
ราคาเริ่มต้น 16999-26999 บาท

มี.ค  61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
   11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
   18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
   25-29,26-30,27-31,28-1,29-2,30-3,31-4

เม.ย 61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
   11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
   18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
   25-29,26-30,27-1,28-2,29-3


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

320 คน

 สถิติเมื่อวาน

1150 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

25283 คน

58657 คน

3022540 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official