ทัวร์ไตัหวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   02-1742214-5 , 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 

หน้า  1 | 2

 

 

ทัวร์ TAIWAN หว่ออ้ายหนี่

รหัสทัวร์  XW-L137-TAIWAM XW_MAY


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน)
เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่
ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
3. เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านพายสัปปะรด
ร้านสร้อย – ตึก 101 – DUTY FREE –  ตลาดซีเหมินติง
4.อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – น้ำตกซือเฟิ่น – สถานีรถไฟซือเฟิ่น
ปล่อยโคมลอยมงคล  - มิตซุย เอ้าท์เล็ท
(พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)
5. เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 14,998 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61   26-30
พ.ค.61    27 เม.ย – 1 พ.ค
 

ทัวร์  TAIWAN  รักใสๆหัวใจสี่ดวง

รหัสทัวร์ XW-L137-TAIWAN-6D4N_APR


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน)
เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เทศมณฑลเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไถจง  -E ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
4.เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านพายสัปปะรด
ร้านสร้อย – ตึก 101 – DUTY FREE –  ตลาดซีเหมินติง
(พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)
5.อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – น้ำตกซือเฟิ่น – สถานีรถไฟซือเฟิ่น
ปล่อยโคมลอยมงคล  - มิตซุย เอ้าท์เล็ท
6.เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 16,998 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61   24-29
 

ทัวร์ TPE22(XW) 5D3N TAIWAN ONSEN 22

รหัสทัวร์ XW-L137-TPE22-ONSEN-22_APR


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) 
เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ 
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต

3.เมืองไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ร้านพายสัปปะรด 
 ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต 
(พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)  

4.หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี 
  ตึก ไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง 

5.เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

สายการบิน Nok Scoot 
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  26-30,27เม.ย-1พ.ค.61


  ทัวร์ TPE33(XW) 6D4N TAIWAN ALISHAN ONSEN  33

รหัสทัวร์ XW-L137-TPE33-ONSEN33_APR


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว 
  วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง 
  วัดเหวินหวู่ – เทศมณฑลเจียอี้ 

3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไถจง  - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต    
4.เมืองไทเป - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต 
(พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)   

5.หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี 
 ตึก ไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง 

6.เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
  
สายการบิน Nok Scoot 
ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท
กำหนดเดินทาง     
เม.ย.61  24-29,27เม.ย-2พ.ค.61

  
 

ทัวร์ WOW 9,999 TAIWAN

รหัสทัวร์  SL-L66-WOW-TW_OCT


1 .กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
2 .สนามบินเถาหยวน - เหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
 เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื้อหลินไนท์มาร์เกต
3 .ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 - เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป
วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
4 .สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง


สายการบินTHAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  1-4,8-11,17-20,22-25
พ.ค.61  6-9,13-16,18-21,20-23
มิ.ย.61  10-13,17-2024-27
ก.ค.61  1-4,3-6,8-11,15-18,24-27
ส.ค.61  5-8,31ส.ค-3ก.ย.61
ก.ย.61  7-10,14-17,21-24,30ก.ย-3ต.ค.61
ต.ค.61  7-10,15-18,23-26

   


 

ทัวร์ TAIWAN SUNMOONLAKE 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์  XW-L18-GT-TPE XW06_JUN


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 Germanium Shop –  ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
4.ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง
  ตึกไทเป  101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
5.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,991บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61   10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
 16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
 22-26,23-27,25-29,26-30,27 เม.ย. - 1 พ.ค. 61
 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 61,29 เม.ย. - 3 พ.ค. 61,30 เม.ย. - 4 พ.ค. 61

พ.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
 10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20
  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
  24-28,25-29,26-30,27-31,28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
  29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 61,30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61,31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 61

มิ.ย.61  1-5,2-6,3-7,-4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
 11-15,12-13,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
  18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
 25-29,26-30,27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61,28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61
 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61

   

ทัวร์ TAIWAN 4D 3N

รหัสทัวร์ IT-L18-GT-TPE-IT03_AUG


1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก
2.เถาหยวน-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89 ) –ซื่อหลินไนท์
3.Germanium Power – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซัน (ขอพรความรัก ด้ายแดง!) -ซีเหมินติง
4.ร้านคอสเมติค-นั่งรถไฟหัวจรวด-เถาหยวน-Gloria Outlet
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง 

สายการบิน  TIGER AIR
ราคาเริ่มต้น 14,991 บาท

กำหนดเดินทาง    
มิ.ย.61  1-4,7-10,9-12,21-24
ส.ค.61  4-7,11-14,17-20,25-28


ทัวร์ XW-T27_Taiwan 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L47- XW-T27_JUN1.ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

3.ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง   
4.ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง      

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  24-28,29มี.ค.-2เม.ย 61,30มี.ค.-3เม.ย 61

เม.ย.61 6-10,12-16,13-17,14-18,20-24,21-25
  27 เม.ย -1 พ.ค ,28 เม.ย -2 พ.ค 61

พ.ค.61  4-8,5-9,11-15,12-16,18-22,19-23,25-29,26-30

มิ.ย.61  2-6,8-12,9-13,15-19,16-20,22-26,23-27
  30มิ.ย-4ก.ค 61


  ทัวร์ ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

เที่ยวไต้หวัน รหัสทัวร์ IT-L47-IT98_TAIWAN_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 ท่าอากาศยานดอนเมือง  -เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว
 ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน- เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต  
ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง  -วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท
สนามบินเถาหยวน  - ท่าอาศยานดอนเมือง

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน  TIGER AIR
กำหนดเดินทาง                     
  29มี.ค.–1 เม.ย.   มี..ค.61  14888.-
5 – 8,19 – 22 ,26 –29   เม.ย.61   15888.-
3 – 6    พ.ค.61   14888.-
10 – 13    พ.ค.61   15888.-
17 – 20,24–27   พ.ค.61   14888.-
31พ.ค.–3 มิ.ย.   พ.ค.61  14888.-
8 – 11    มิ.ย.61   12888.-
22 – 25    มิ.ย.61   13888.-
6 – 9,20 -23   ก.ค.61  13888.-
26 - 29    ก.ค.61  16888.-
10 – 13    ส.ค.61   17888.-
24- 27    ส.ค.61   12888.-
6 – 9,13 – 16   ก.ย.61   13888.-
20 – 23,27-30   ก.ย.61  14888.-
4 – 7,11-14,18 – 21   ต.ค.61   15888.-

  
 

ทัวร์ TAIPEI TAIWAN 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE002_SL_OCT


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง
  หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง
  วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา - ไถจง
3.ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง 
  ถนนคนเดินซีเหมินติง
4.ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท 
5.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  20-24
พ.ค.61  1-5,4-8,11-15,18-22,25-29
มิ.ย.61  1-5,8-12,15-19,29มิ.ย-3ก.ค
ก.ค.61  6-10,13-17
ส.ค.61  3-7,7-11,10-14,17-21,17-21,24-28
ก.ย.61  7-11,14-18,21-25,25-29,28ก.ย-2ต.ค
ต.ค.61  2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27

  

 

ทัวร์  TAIPEI TAIWAN 5วัน3คืน เที่ยว2อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE003_SL_OCT


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ 
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา
ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM
และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง
5.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  20-24
พ..ค.61  1-5,4-8,11-15,18-22,25-29
มิ.ย.61  1-5,8-12,15-19,29มิ.ย-3ก.ค.61
ก.ค.61  13-17
ส.ค.61  7-11,10-14,17-21,24-28
ก.ย.61  7-11,14-18,21-25
ต.ค.61  2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27

  
ทัวร์ TFF12 TIGER ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม

รหัสทัวร์ IT-L109-TFF12 TIGER_OCT


1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

3.ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง

4.ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

สายการบิน TIGER AIR
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  19-22,26-29

พ.ค.61  3-6,10-13,18-21,15-18,29มิ.ย-2ก.ค.61

ส.ค.61  3-6

ก.ย.61  28ก.ย-1ต.ค.61

ต.ค.61  4-7,5-8,12-15,18-21


  ทัวร์ XW-T27_Taiwan 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L47- XW-T26_OCT


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง  
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  -วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3. ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
4.ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่   
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง    

                                                                                      
สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  22-26,25-29,29เม.ย-3พ.ค 61

พ.ค.61  2-6,6-10,9-13,13-17,16-20,20-24,23-27
  27-31,28พ.ค-1มิ.ย 61,30พ.ค-3มิ.ย 61

มิ.ย.61  6-10,13-17,17-21,20-24,24-28,27มิ.ย-1ก.ค 61

ก.ค.61  1-5,4-8,8-12,11-15,15-19,18-22,22-26,25-29
 26-30,29 ก.ค-2ส.ค 61

ส.ค.61  1-5,5-9,8-12,9-13,12-16,15-19,19-23,22-26
  26-30,29ส.ค-2ก.ย 61

ก.ย.61  2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27,26-30
  30ก.ย-4ต.ค 61

ต.ค.61  3-7,7-11,10-14,14-18,17-21,21-25,22-26,24-28

  ทัวร์ XW-T28 Taiwan Alishan 6D4N

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-T28-TW_JUN


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2.ท่าอากาศยานดอนเมือง  เถาหยวน  หนานโถว  ผู่หลี่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่  -วัดจงไถ่ฉานซื่อ  ชิมชา  ไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ  อาหลี่ซัน   ป่าสนพันปี  เจี๊ยอี้    
4. เจี๊ยอี้   ไทเป   ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ช้อปปิ้งซีเหมินติง     
5.ไทเป   หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น   อุทยานเหย๋หลิว  ดิวตี้ฟรี    Germanium -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
6.ท่าอากาศยานเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
   

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  26เม.ย-1พ.ค.61

พ.ค.61  3-8,9-14,10-15,17-22,24-29,28พ.ค. – 2 มิ.ย.
  31พ.ค. – 5 มิ.ย.

มิ.ย.61 7-12,24-29,21-26,28มิ.ย-3ก.ค.61

  
 

ทัวร์ EASY BLINK BLINK IN TAIWAN

รหัสทัวร์ XW-L90- BLINK BLINK TW_JUN

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM - COSMETIC CENTER
 ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต
4.ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 


สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  30เม.ย.-4พ.ค.61

พ.ค.61  17-22,27-31

มิ.ย.61  8-12,12-16,26-30
 

ทัวร์ TAIWAN  สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป

รหัสทัวร์ CI-L18-GT-TPE-CI04_JUL

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวนไต้หวัน
2.นั่งกระเช้าเมาคง – วัดซินเทียนกง – ตลาดปลาไทเป
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3.ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
  ร้านคอสเมติค - ช้อปปิ้งย่านกงกวง
4.วัดหลงซัน (พิเศษ! ขอด้ายแดง ขอพรความรัก) Germanium Power
  ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวบนชั้น 89 - เดินทางเมืองเถาหยวน  - Gloria Outlet
  สนามบินเถาหยวน


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 18,891 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  22-25,2-5,16-19
ก.ค.61  28-31

  


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน BR-L18-GT-TPE BR03_JUN

รายละเอียดโปรแกรม
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบ
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเกาสง-  Formosa Boulavard-อ่าวซีจือ
อดีตสถานกงศุลอังกฤษ-THE PLACE HOTEL -วัดโฝวกวงซัน-EDA WORLD outlet
เมืองไถหนาน-ไถหนาน-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ไทเป-Germanium-ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89)
สนามบินเถาหยวน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR
กำหนดเดินทาง
19 – 23    เม.ย. 61  20911.-
7 – 11    พ.ค. 61  19911.-
24 – 28    พ.ค. 61  20911.-
7 – 11   มิ.ย. 61  19911.-


  

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์  BR-L18-TPE BR02 _JUN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้  
3.อุทยานอาหลี่ซันชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณ-เมืองไทเป
ตึกไทเป101-(ไม่รวมขึ้นชั้น89)-ซื่อหลินไนท์          
4.ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง                                      
5.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านคอสเมติค-Germanium Power
เมืองเถาหยวน-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  10-14,26-30
พ.ค.61  7-11,10-14,10-14,19-23,24-28
    27-31,31 พค. – 4 มิย. 61
มิ.ย.61  11-15,25-29

  

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน ทาโรโกะ 5 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน BR-L18-GT-TPE BR04_JUN

รายละเอียดโปรแกรม
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉาน
ล่องเรือทะเลสาบ-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่- ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิวชั้น89) -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-นั่งรถไฟ- สู่ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ (ผานกนางแอ่น, อุโมงค์เก้าโค้ง)
นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น -ร้านคอสเมติค – Germanium
 เค้กพายสับปะรด-เดินทางเมืองเถาหยวน – Gloria Outlet -สนามบินเถาหยวน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR
กำหนดเดินทาง  
19 – 23   พ.ค. 61  21900.-
25 – 29  มิ.ย. 61  21900.-


  


ทัวร์  COYOTE TAIWAN SEASON2

รหัสทัวร์ SL-L66-COYOTE TW SEASON2_OCT


1 .กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง       
2 .สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่
ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 .ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก
ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 .ไทเป-วัดหลงซาน-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น -เหย๋หลิ่ว–ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
พักอาบน้ำแร่
5 .สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,555  บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  11-15,12-16,15-19,18-22,19-23
 20-24,25-29,26-30,28เม.ย-2พ.ค.61

พ.ค.61  2-6,3-7,4-8,9-13,10-14,11-15
 16-20,17-21,18-22,23-27,24-28
  25-29,26-30,27-31

มิ.ย.61  6-10,13-17,20-24,27มิ.ย-1ก.ค.61

ก.ค.61  4-8,11-15,18-22,25-29,26-30,27-31

ส.ค.61  1-5,8-12,9-13,10-14,15-19,22-26 

ก.ย.61  5-9,12-16,19-23,26-30

ต.ค.61  3-7,4-8,5-9,10-14,11-15,12-16,13-17
  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
  24-28,25-29,26-30

  
 

ทัวร์ ALISHAN LOVE LOVE

รหัสทัวร์ SL-L66-ALISHAN LOVE_APR

   1.กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
   2.สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินอู่ - เจียอี้
  3 .แวะชิมชา - นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซาน
(เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน)
   4 .เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น -
เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป - เครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
   5 .สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดเดินทาง

เม.ย.61  10-14,13-17,14-18,27เม.ย-1มี.ค.61

  

ทัวร์ TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5วัน3คืน

รหัสทัวร์  XW-L09-TPE03 XW_APR


1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง 
4.ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
5.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,777 บาท
กำหนดการเดินทาง
มี.ค.61   03-07,06-10,07-11,08-12,10-14,13-17,14-18,15-19,17-21 
20-24,21- 25,22-26,24-28,25-29,26-30,27-31
28 มี.ค.-01 เม.ย.,29 มี.ค.-02 เม.ย.,30 มี.ค.-03 เม.ย.

เม.ย.61  01-05,02-06,04-08,05-09,09-13,10-14,11-15
12-16,13-17,17-21,20-24,21-25, 24-28
27เม.ย.-01พ.ค.,28เม.ย.-02พ.ค.,29เม.ย.-03พ.ค

  
ทัวร์ hello บินสบายไป ไทเป

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE04_OCT


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว
  วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่–เจียอี้
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
5.ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง– พิพิธภัณฑ์กู้กง– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
  ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ชอปปิ้งซีเหมินติง
6.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน LION AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

เม.ย.61  18-23

พ.ค.61  2-7,9-14,24-28,30พ.ค-4มิ.ย.61

มิ.ย.61  6-11,13-18,27มิ.ย-2ก.ค.61

ก.ค.61  4-9,18-23,25-30

ส.ค.61  1-6,8-13,22-27,29ส.ค-3ก.ย.61

ก.ย.61  5-10,19-24

ต.ค.61  3-8,10-15,17-22

   


 

ทัวร์ MIRACLE TAIWAN (4 วัน 3 คืน)

รหัสทัวร์ TG-L40-MIRACLE TW_MAY


1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
2.ผูหลี่  – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด
3.ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – DUTY FREE
  ศูนย์ GERMANIUM – ซีเหมินติง
4.ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  22-25
เม.ย.61  19-22,27-30
พ.ค.61  2-8,24-27

  
 

ทัวร์ไต้หวัน  TPE13  FANTASTIC TAIWAN 5D3N

เที่ยวไต้หวัน รหัสทัวร์ BR-L09-TPE13-FANTASTIC_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน
 วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
 วัดเหวินหวู่ - เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 เมืองไทจง-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR
กำหนดเดินทาง 
3-7   พ.ค.61  20777.-
15-19   พ.ค.61  19777.-
24-28   พ.ค.61  20777.-
8-12,13-17  มิ.ย.61  19777.-
13-17   มิ.ย.61  20777.-
20-24,27มิ.ย-1ก.ค.61  19777.-

  ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน

รหัสทัวร์ BR-L120-TPE01 BR_JUN


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - ผูหลี่
วัดจงไถซานซื่อ - หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่
3.อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง
5.ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ตึกไทเป 101
(รวมบัตรขึ้นชั้น89) -  พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สนมบินเถาหยวน -  กรุงเทพฯ

สายการบิน EVA AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61     25-29

พ.ค.61     12-15,16-20

มิ.ย.61      1-5

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL

เที่ยวไต้หวัน รหัสทัวร์ BR-L09-TPE14_TW_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่
หมู่บ้านปีศาจ-ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด
 ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo
 Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
 นั่งกระเช้าเหมาคง -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน
 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR
กำหนดเดินทาง
19-23  เม.ย.61  20900.-
3-7  พ.ค.61  19900.-
19-23  พ.ค.61  19900.-
9-13  มิ.ย.61  19900.-


  
 

ทัวร์ FJL (L01) TG 4D  ไต้หวัน เป๊ะเวอร์  

รหัสโปรแกรม TG-L109-TW-FJL-L01_APR


1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง
ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ส่วนตัว5ดาวส่วนตัวในห้องพัก
3.ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  26-29


 

ทัวร์ THE BEST OF TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ CZ-L09-TPE21 CZ_JUN


1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
2.หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่  -วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
3.ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
4.วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of  Light
แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป
5.ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61    2-6,9-13,16-20,23-27,30 พ.ค. – 03 มิ.ย.
มิ.ย.61    13-17

   

ทัวร์ TPE22 TAIWAN BEST VACATION 6D5N

เที่ยวไต้หวัน รหัสทัวร์ CI-L09-TPE22 TW BEST_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเกาสง-DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP
 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
กำหนดเดินทาง
24 – 29    พ.ค.61  27900.-
13 – 18    มิ.ย61  25900.-
25 – 30    ก.ค.61  27900.-
08 – 13    ส.ค.61  27900.-

    

ทัวร์ไต้หวัน TPE09  PARADISE IN TAIWAN 4D3N

 รหัสทัวร์ TG-L09-TPE09_TW_SEP


1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป 
 COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK       
  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  1-4,3-6,4-7,26-29
มิ.ย.61  26-29,27-30
ส.ค.61  9-12,10-13
ก.ย.61  13-16


  
 

ทัวร์ TAIWAN สบายเพลินพุง พาชิมอาหารมิชลิน 5วัน3 คืน

รหัสทัวร์ BR-L18-GT-TPE BR06_JUN


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาป-วัดพระถัมซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-เจียอี้
3.อุทยานอาหลี่ซันชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณ- เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
4.เดินทางเมืองไทเป-ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น89-ร้านคอสเมติค
Germanium Power-ช้อปปิ้งเค้กพาย-สับปะรด-ซื่อหลินไนท์-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
ช้อปปิ้ง Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน

สายการบินEVA AIR
ราคาเริ่มต้น 22,991 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  27-31
มิ.ย.61  7-11
 

ทัวร์ TPE11 AMAZING IN TAIWAN 6D5N 

รหัสทัวร์ TG-L09-TPE11 AMAZING_AUG


1.สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
2.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ
ย่านซีเหมินติง
3.หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่
วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง
4.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
5.เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL
 DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง 
6.ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP
 (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 29,777 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  26 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ก.ค.61  25-30
ส.ค.61  8-13

  
 

ทัวร์ ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย 4D3N

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-L04-TW_OCT


1.กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2.ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
3.เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตลาดซีเหมินติง
4.Cosmetic shop-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน  CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  17-20,24-27
มิ.ย.61  14-17,21-24
ก.ค.61  26-29
ต.ค.61  11-14,20-23

  ทัวร์ ไต้หวันเที่ยว ครบ 3 อุทยาน 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์ TG-L109-FJL-L03-TW_JUN


1.กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อยโคมลอย
2.นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน
ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
3.ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
4.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
5.Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  20-24
พ.ค.61  9-13,30พ.ค-3มิ.ย.61
มิ.ย.61  27มิ.ย-1ก.ค.61

  

 

 ทัวร์  ไต้หวัน อาลีซาน ปังเว่อร์

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-M01-TW_MAY


1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
3.เมืองไถจง – ชิมชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
 วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4.ศูนย์ GERMANIUM – Cosmetics Shop – อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน  CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น16,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  19-22,20-23,26-29
พ.ค.61   4-7,16-19,25-28

  
 

ทัวร์  TAIWAN  สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน

เที่ยวไต้หวัน รหัสทัวร์ BR-L18-GT-TPE BR05_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน -อาบน้ำแร่-เดินทางไทเป
Germanium Power-ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน-เข้าที่พัก- อุทยานทาโรโกะ
(ผานกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง)-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR
กำหนดเดินทาง
19 – 24    เม.ย.61  24911.-
13 – 18    พ.ค.61  23911.-
3 – 8    มิ.ย.61  23911.-
23 – 28    มิ.ย.61  23911.-


   
 

ทัวร์ MIRACLE IN TAIWAN 5วัน 3คืน

เที่ยวไต้หวัน  รหัสทัวร์ BR-L09-TPE15_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
เมืองเจียอี้-เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว –COSMETIC SHOP
 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR
กำหนดการเดินทาง
12-16   เม.ย.61  27900.-
17-21,18-22,24-28 เม.ย.61  21777.-

  


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 4 วัน

เที่ยวไต้หวัน รหัสทัวร์ BR-L120-TPE01_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่
 วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่– ไถจงไนท์มาร์เก็ต (เช้า/กลางวัน/เย็น)
อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง
ไนท์มาร์เก็ต (เช้า/กลางวัน/เย็น)-ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด
 อุทยานเย๋หลิ่ว –อนุสรณ์สถาน เจียงไคเซ็ค–ซีเหมินติง(เช้า/กลางวัน/-)
ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง –ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชั้น89)
 พิพิธภัณฑ์กู้กง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน  EVA AIR
กำหนดเดินทาง
25-29   เม.ย.61  23900.-
16-20   พ.ค.61  23900.-
1-5   มิ.ย.61  23900.-

  
ทัวร์ EXCLUSIVE IN TAIWAN 7วัน5คืน

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE06 XW_SEP

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
3.ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101         
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
7.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท
กำหนดการเดินทาง

มี.ค.61    02-08,03-09,09-15,10-16,17-23,24-30,31มี.ค.-06เม.ย

เม.ย.61   14-20,21-27,28เม.ย-04พ.ค.

พ.ค.61    05-11,12-18,19-25,26พ.ค.-01มิ.ย    

มิ.ย.61    02-08,09-15,16-22,23-29,30 มิ.ย.-06ก.ค

ก.ค.61    07-13,14-20,21-27,28ก.ค.-03ส.ค.

ส.ค.61    04-10,11-17,18-24,25-31 

ก.ย.61    01-07,08-14,15-21,22-28,29ก.ย.-05ต.ค.


  
ทัวร์ เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5วัน 4คืน

รหัสัวร์ CI-L109-FJL -L02-TW_JUN


1.กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
2. นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน
ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
3.ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
4.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
5.Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน  CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 25-29,27เม.ย-1พ.ค.61
พ.ค.61 2-6,10-14
มิ.ย.61 6-10,11-15,23-27,27มิ.ย-1ก.ค.61

  


 


 

ทัวร์ TAIWAN  อาลีซาน ได้ ใจ!!!

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-S02-TW_JUN


1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-  แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
ร้านพายสับปะรด -Cosmetics Shop – ซีเหมินติง
4.ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน  CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น17,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61 1-4,5-8,12-15,19-22,23-26,25-28
  27-30,30พ.ค-2มิ.ย.61
มิ.ย.61 2-5,9-12,16-19,20-23,27-30

  
 

ทัวร์ FJL M03  ไต้หวัน บรรเจิด

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M03 -TW_JUN


1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน
2.เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่
วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก      
4.เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium- Cosmetic shop
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  26-30
พ.ค.61  26-30
มิ.ย.61  7-11,21-25

  


 

ทัวร์ EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN

รหัสทัวร์ SL-L90-BEAUTIFUL TW_JUN

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
2.ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
 ตลาดฟ่งเจีย
3.ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ -ช็อปปิ้ง Duty Free – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์
ตลาดซือหลิน
4.ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ตึกไทเป101
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89) - ตลาดซีเหมินติง
5.ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 5-9,11-15,12-16,13-17,19-23
พ.ค.61  8-12,13-17
มิ.ย.61  1-5,19-23,27มิ.ย-1ก.ค.61


  
 

ทัวร์ TAIWAN  สบาย เพลินตา 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-TPE-TG01_DEC


1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เดินทางเมืองไถจง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
2.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
นั่งกระเช้าลอยฟ้า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองไถจง
3.เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมิงติง
4.ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์
5.ร้านคอสเมติค – Germanium Power – เมืองเถาหยวน
ช้อปปิ้ง Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน


สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 29,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   25-29
ต.ค.61   20-24
ธ.ค.61   5-9


  ทัวร์ TG-03 TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-TPE-TG-03_DEC


1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน
เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
เดินทางไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-อาบน้ำแร่
3.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101
(ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)
ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งGloria Outlet  - สนามบินเถาหยวน


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น33,991 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  25-29
ต.ค.61  20-24
ธ.ค.61 5-9
 

 


 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

121 คน

 สถิติเมื่อวาน

968 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33084 คน

151631 คน

3115514 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official