คุณศิภัสสรย์ และคณะ เดินทาง : 27 มิ.ย.- 01 ก.ค.66 | JXJ60 – FLOWER BLOOM! TOKYO FUJI